Commissie R.O.M. (Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit).
 
 Leden zijn: Peter Bokhorst (voorzitter), Ben Haspels, Lyda Rodenhuis, Peter Bootsman

Zoals de naam al zegt houdt de commissie zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op:
  • De Ruimtelijke Ordening, zoals bestemmingsplannen of de ontwikkeling van de dorpskern,
  • Mobiliteit dat zich richt op vraagstukken die belangrijk zijn voor onze mobiliteit zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan de weg, fiets- en voetpaden  of onveilige verkeerssituaties. 
 De commissie bestaat uit leden van de Dorpsraad en een vertegenwoordiger van de wijkraad Getsewoud en komt maandelijks bij elkaar. 
 De onderwerpen die we in de commissie ROM behandelen komen vanuit verschillende kanten:
  • Dit kan zijn de gemeente die plannen heeft om iets te ontwikkelen,
  • Bewoners die aandacht vragen voor een kwestie,
  • Onderwerpen die we zelf naar voren brengen. 
Wij vergaderen samen met de commissie Groen en Uitvoering. 

Voor de meeste onderwerpen geldt dat de gemeente erbij betrokken is.
Ons directe contact met de gemeente is via de gebiedsmanager die werkzaam is in het Servicecentrum Nieuw Vennep.
Dit uit zich in (dagelijks) informeel contact en periodiek overleg.  
Uitgangspunt voor de commissie is om zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen of knelpunten op het gebied van Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit en door samenwerking met de betrokken partijen te komen tot goede besluiten.
Op die manier proberen we de belangen van ons dorp en zijn bewoners zo goed mogelijk te behartigen. 

  Afbeelding invoegen
Externe contacten:
Onze commissie is vertegenwoordigd in de volgende werkgroepen:-
  • Platform Verkeer: deze groep vergadert (4x per jaar) onder leiding van de Gebiedsmanager- Nieuw-Vennep over verkeersaspecten en  -problemen. Hierin zijn ook  transport- en landbouworganisaties vertegenwoordigd;
  • Klankbordgroep Openbaar Vervoer: deze groep vergadert (2x per jaar) onder leiding van gemeenteambtenaren die zich met OV bezig houden en bestaat uit vertegenwoordigers van ROVER, BGH, Dorpsraden, Forensen en de vervoersmaatschappijen.   
Luchtvaart
 
Inmiddels heeft de ORS (Omgevings Raad Schiphol) de z.g.n. Alderstafel vervangen. Deze ORS bestaat (o.a.) uit vertegenwoordigers van de burgerij, gekozen op basis van de baanindeling. Alle (5) start- en landingsbanen hebben 2 Clustervertegenwoordigers, n.l. één voor het z.g. Binnengebied (58 db(A) contour) en één voor het Buitengebied, totaal dus 10 personen. Ons lid Peter Bootsman vertegenwoordigt ons in KCO (KaagbaanClusterOverleg) en is daarmee onze verbindingsman met de ORS-vertegenwoordigers. Meer over deze organisatie kunt u vinden op de website van ORS.
Meer informatie wat de bewoners gezamenlijk  voor standpunt innemen vindt u op de website Bewoners Omgeving Schiphol
Welke mening wij als dorpsraad hebben over de groei van Schiphol kunt u op onze Schiphol pagina lezen. 
  Afbeelding invoegen