Introductie Park21  

Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van 1000 hectare te wachten op uw initiatieven. Het gebied wordt aangeduid met Park21.
Park21 willen we samen tot stand brengen.
Met inwoners en agrariërs maar vooral ook met u, ondernemers en andere publieke partijen.
In Park21, met als bestanddelen polder, park en vrije tijd (‘leisure’) lopen de sferen sterk uiteen.
Er is rust én dynamiek, weidsheid en beslotenheid Park21 levert voor de inwoners van Haarlemmermeer en de hele metropoolregio Amsterdam economische en maatschappelijke baten op. Wij hopen dat de vonk bij u overslaat en doen een beroep op uw pioniersgeest.
Wij raken graag met u in gesprek over uw plannen voor dit unieke gebied, aldus de wervende teksten van de gemeente  Haarlemmermeer. 
 
Knip en plak http://www.park21.info/ in uw browser voor meer Park21 info. (wordt niet ondersteund door onze veilige website)
 
  Afbeelding invoegen

 Van de voorzitter over Park21
 
Afbeelding invoegen
  Park21, het 1000 hectare groene recreatieve park in de polder. 
Een mooi initiatief met veel ruimte voor ontspanning, rust, vertier en vermaak. Er zijn al veel goede ontwikkelingen geweest zoals het klimpark en de speeltuin. Daarnaast zijn er een aantal hele leuke initiatieven voor activiteiten in Park 21 opgezet die op korte termijn zullen plaatsvinden.

 Ik ga er vanuit dat deze activiteiten in een mooie omgeving goed bezocht zullen worden en dat dit een groot succes wordt.  Grote problemen hebben we wel met de onzekerheid en onduidelijkheid die er is over het voornemen om vervuilde grond vanuit Amsterdam naar Park21 te halen.Zoals in een eerder nieuwsbericht al te lezen was heeft de dorpsraad grote zorgen over deze grond. Wat maakt dat Amsterdam bereid is enorm veel geld te betalen om deze grond in de Haarlemmermeer te kunnen dumpen? Op 26 april werd de nota bodembeheer besproken in de gemeenteraad. Namens de dorpsraad heb ik gebruik gemaakt van het recht van inspreken.Hier heb ik namens de dorpsraad onze zorgen gedeeld, verdiepende vragen gesteld en een oproep gedaan om toch de aanwezige alternatieven serieus te beoordelen.
In een kort filmpje is dit op onze website terug te kijken. Verbaasd was ik wel over de reactie van het college op een aantal aangegeven punten aan het einde van de vergadering. Vooralsnog geeft dit geen vertrouwen. Wel is toegezegd dat er gesproken zal worden over het organiseren van een inhoudelijke informatiesessie waar experts zullen toelichten wat licht verontreinigde grond nu precies is en welke risico’s er zijn. We wachten dit met belangstelling af. Zolang er nog veel onduidelijk is en star wordt vastgehouden aan masterplan besluit van 2016 (waarbij de ecologische gevolgen nog onvoldoende besproken waren) zal de dorpsraad Nieuw-Vennep zich actief bezig houden met dit proces. Omdat de dorpsraad niet alleen staat met deze vragen hebben wij ook de samenwerking opgezocht met LTO en de agrariërs in de regio.
Onze zorgen delen wij in het volgende filmpje. 
Als u het met ons eens bent, deel dan deze video via mail, facebook etc.
 
15 mei 2018


Voorzitter Dorpsraad spreekt tijdens de raadsessie over de nota bodembeheer 26 april jl.
 
Tijdens de raadsessie over de Nota Bodembeheer heeft onze voorzitter Marcel Klein ingesproken i.v.m. met onze zorgen over Park21 en de mogelijke komst van vervuilde grond of zoals de wethouder het liever noemt "licht verontreinigde grond".
 
Voor een kort verslag klik hier
 
Artikel in Hoofddorpse Courant
 

update  2 mei  2018
 
 klik op de foto om de video te starten
 lengte 6 minuten
 
Afbeelding invoegen
  

Dorpsraad gaat inspreken bij gemeenteraad

Afbeelding invoegen  
Op 26 april wordt de Nota bodembeheer besproken in de vergadering van de gemeenteraad. De Dorpsraad maakt  zich zorgen over de komst van mogelijk vervuilde grond naar Park 21. Daarom maken we gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en aan de gemeenteraad onze zorgen duidelijk te maken. Belangstellenden zijn van harte welkom en hoeven zich niet van te voren aan te melden. De behandeling is van 19.30 tot 20.30 uur.

17 april 2018
 

 Dorpsraad zet vraagtekens bij komst van vervuilde grond naar Park 21
 
Persbericht:

 De Dorpsraad Nieuw-Vennep vraagt zich af of het maken van heuvels in Park 21 een goede reden is om onze waardevolle landbouwgrond te overdekken met mogelijk vervuilde grond uit Amsterdam. Moeten inwoners een risico accepteren omdat we een mooier park willen?
Om in Park21 heuvels te maken heeft de gemeente Haarlemmermeer extra grond nodig. Deze grond is niet beschikbaar in Haarlemmermeer. Grond met dezelfde kwaliteitsclassificatie als de huidige grond kost vele miljoenen euro’s en heeft vanwege het transport nadelige gevolgen voor het milieu ( C02-uitstoot).
De gemeente denkt de oplossing te hebben gevonden door grond van de gemeente Amsterdam te gebruiken. Haarlemmermeer ontvangt geld voor het overnemen van deze grond.Om import van deze grond mogelijk te maken heeft de gemeente;  lees het gehele bericht....
 
20 maart 2018

Bezoek projectteam PARK21 aan de Dorpsraad Nieuw-Vennep op 30 januari 2018
 
door Frans Engelander
 
Op 30 januari kwamen projectmanagers PARK21  Tessel van Toorn en Frits Vloon een bezoek brengen aan de Dorpsraad. 
Tijdens de openbare AB vergadering gaven ze  uitleg over verschillende onderwerpen rondom de ontwikkeling van PARK21. 
 
De volgende onderwerpen kwamen aan bod: Kavelgewijze ontwikkeling, Prioritaire structuur, Lopende projecten, Initiatieven, Agrariërs,Betrokken partijen, Bestemmingsplan en MER, Leisure, Deelgebied 1, Ontwikkeling terrein Van Zanten en als laatste zeker niet onbelangrijk:  Unieke kans voor de bewoners van Nieuw-Vennep.
In dit laatste onderwerp worden bewoners van Nieuw-Vennep met klem gevraagd mee te helpen, mee te denken met de plannen rondom PARK21.  Meer informatie leest u verderop in dit stuk.   
 
Kavelgewijze ontwikkeling
Park21 is ingedeeld in deelgebieden.  Totaal  708 hectare.  Het park is nooit af, en het gebied zal altijd in ontwikkeling zijn.   
 
Afbeelding invoegen
 

Prioritaire structuur
Het Park heeft een prioritaire structuur bestaande uit het Parkhart en Waterbekken        
 
Lopende projecten
Momenteel is het projectteam bezig met Deelgebied 1, kavel ‘Achter van Zanten’  , kavel achter kleine Vennep en de Parklanden.
 Afbeelding invoegen
 

 Initiatieven
Momenteel zijn er zo’n 130 initiatieven bekend om de deelgebieden te ontwikkelen. Gesprekken met initiatiefnemers zijn gaande. Niet alle initiatieven zijn haalbaar of het ontbreektgewoon aan goed businessplan.  
 
Veel initiatieven wordt met betrokken partijen overwogen. 
 
Agrariërs
Individuele gesprekken vinden nu plaats met verschillende agrariërs in verschillende deelgebiedenGesproken wordt over  waterbeheer,  kavelruil binnen de Haarlemmermeer, transitie van boerenbedrijf en eventueel verkoop van grond. 
 
Betrokken Partijen
Naast natuurlijk de Agrariërs gaf het projectteam  aan uitvoerig met de verschillende partijen te overleggen: Grondeigenaren, MRA (https://www.metropoolregioamsterdam.nl/)   Omliggende gemeenten, Hoogheemraadschap, Provincie, Wijk- en dorpsraden, klankbordgroepen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan en MER
Het MER/ Bestemmingsplan wordt per thema een werkgroep opgericht en er vind overleg plaats met LTO Haarlemmermeer. 
 
Leisure
Bedoeling is om Amsterdam enigszins te ontlasten van Toerisme. Daarom wordt een deel  van Park 21 ingericht als evenementen gebied.  Hetzij festivals en anderzijds Toeristische attracties zoalsFlora en Fauna tentoonstellingen (Bloembollen of promotie Agrarische producten.  Meer kunt u lezen op http://hollandworld.nl/   Deelgebied 1
Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om een parkeerplaats aan te leggen in de buurt van de speelplaats, moestuinPARK21 en het klimparkPARK21. De rest van de polderkamer wordt mogelijk een collectieve voedseltuin. 
 
De Dorpsraad maar zeker ook de bewoners van Nieuw-Vennep wordt gevraagd hierover mee te denken.
 
Ontwikkeling terrein Van Zanten
Verschillende ideeën passeren de revue wanneer het gaat om de inrichting van 5 hectare openbaar ingerichte parklaag achter de Van Zanten.  Zo wordt er gesproken over een compensatiebos, verleggen/ herinrichten van het fietspad. Een algemene parkeerplaats voor PARK21, aansluiting op de noordelijke randweg en recreatieve routes die aansluiten op de toekomstige ontwikkeling van PARK21.  Daarnaast zijn er plannen voor een tijdelijk elektrische motorcross , voedseltuin/bos en verplaatsing scouting Kagiwepi uit Nieuw-Vennep.Voor het onderwerp voedseltuin vraagt het projectteam nadrukkelijk om hulp van/ participatie met mensen uit met name Nieuw-Vennep.
 
Afbeelding invoegen
 
 Participatie
Participatie bewoners Nieuw-Vennep . UNIEKE KANS: DENK MEE MET PARK21 !
Unieke kans voor de bewoners van Nieuw-Vennep om mee te denken over de verschillende initiatieven.  
Zo zijn ideeën geopperd voor bijvoorbeeld een speelplek, picknickplek, blote voetenpad, bloemenweide, ringsloten en wandelpaden  (ook voor minder validen)
Ook hier weer het nadrukkelijke verzoek om mee te denken! Er zijn verschillende mogelijkheden voor bewoners van Nieuw-Vennep om mee te denken, te participeren zoals dat zo mooi heet,  met PARK21. 
 
Belangstellenden kunnen zich melden bij:
 
T.van.Toorn@haarlemmermeer.nl Tessel van Toorn, projectmanager Nieuwe Kom en PARK21 
Of
 eva.reichardt@haarlemmermeer.nl  Eva Reichardt   Projectsecretaresse 
 
Klankbordgroep PARK21
Behandelen van  themasessies vanuit MER bestemmingsplan.Gebruikersgroep PARK21
Nadenken over verschillende onderwerpen genoemd in dit stuk waaronder de collectieve voedseltuin en het van de grond krijgen van Maatschappelijke initiatieven.Zeker belangrijk ook is meedenken over de Groen en recreatiestrook rondom Nieuw-Vennep.  
Waarom ? 
Er zijn verschillende gebieden rondom Nieuw-Vennep zogenaamde zoekgebiedenwaar al dan niet in de toekomst gebouwd gaat worden. Des te belangrijker is het voor de bewoners van Nieuw-Vennep zich in te blijven zetten voor de belangrijk groen en recreatiegebieden !   
 
 
Afbeelding invoegen
Al met al een zeer geslaagde avond voor de Dorpsraad en voor de bewoners van Nieuw-Vennep. 
Het Park21 is volop in ontwikkeling en heeft uw hulp nodig! 
Meld u aan en denk mee om de gebieden rondom Nieuw-Vennep een mooie GROENE bestemming te geven !