Jaarrapportage  BAS 2020

 
Schiphol
 
Als naaste buur van Schiphol hebben we in Nieuw-Vennep zowel de lusten (werkgelegenheid) als de lasten zoals geluid en uitstoot van allerlei schadelijke stoffen.
De Dorpsraad is sinds 2020 bezig om een vervanger voor onze luchtvaart (ORS) afgevaardigde te vinden. Tot nu toe (april 2021) heeft niemand zich gemeld.  

Stand van zaken 2021
 
Ruim honderd organisaties roepen politiek op tot krimp luchtvaart

Dinsdag 9 maart 2021. Een coalitie van meer dan honderd burger-, natuur- en milieuorganisaties en experts roept de politiek op om de fundamentele voor- en nadelen van de luchtvaart objectief te heroverwegen. Luchtvaart trekt een zware wissel op leefomgeving, klimaat, natuur, milieu en veiligheid. De coalitie, van Natuur & Milieu, Greenpeace en Urgenda tot en met bewonersverenigingen, Burgertafel Luchtvaart en de Jonge Klimaatbeweging, zet grote vraagtekens bij nut en noodzaak van de huidige omvang van het vliegverkeer, wat de werkelijke bijdrage is van de sector en tegen welke maatschappelijke kosten die wordt bereikt. In bijgaande brandbrief wordt de politiek aangespoord om de ontwikkeling van de luchtvaart te beoordelen op basis van feiten en niet langer mee te gaan in het automatisme van groei. 
 
In februari 2021 is een rondetafelgesprek in de 2e kamer gehouden. klik hier  
 
Laatste stand van zaken kunt u vinden op BewonersOmgevingSchiphol 

 update 7 april 2021

Omwonenden van Schiphol trekken zich voorlopig terug uit het overleg met de luchtvaartsector, bestuurders en milieuorganisaties over de toekomst van de luchthaven.
 
De zogeheten Omgevingsraad Schiphol (ORS) discussieert sinds 2008 over het Schipholbeleid. 
Drs Pieter v Geel heeft een aantal zaken in kaart gebracht en komt eind december 2020 met een aantal aanbevelingen.
Hij pleit voor opheffen ORS en het organiseren van  brede participatie d.m.v. de inrichting van een Maatschappelijke
Raad Schiphol voor de continuïteit in de dialoog met de omgeving. Klik hier voor het rapport.
Hier op A4 korte inhoud.
 Stand van zaken juli 2019
 

Op 16 juli was er in Expohal in Hoofddorp een uitleg van het ministerie over de toekomst van de luchtvaart in ons land.
Omdat de Omgevingsraad (ORS) geen consensus wist te bereiken over het aantal vliegtuigbewegingen (VTB) dat ze rondom Schiphol wilden toestaan, verwees de ORS de beslissing richting politiek en zal minister Cora van Nieuwenhuizen die afweging dit keer zelf moeten maken.Al eerder maakte de minister bekend dat Schiphol na 2020 mag groeien naar 540.000 VTB. (dat kunnen per dag dus 100 extra bewegingen zijn) Nadat het stof van protesten van bewonersvertegenwoordigers was neergedaald kwam de minister met wat uitleg dat deze toename "verdient” moest worden door de luchtvaartsector zoals dat er een aantoonbare vermindering moet zijn van het aantal gehinderden. Even ter herinnering, men rekent nog steeds met bewoners getallen van het jaar 2005.
Hoe de berekeningen nu gaan verlopen kon men niet vertellen behalve dat er een nieuwe methode komt waardoor er meer duidelijkheid zal komen. Ook de zgn 50/50 regel zal ter tafel komen. 
Om het hele proces duidelijk te maken zijn er wat routekaarten uitgebracht welke procedures rond luchtvaartbesluiten doorlopen zullen worden, en wanneer er burger-inspraak is d.m.v. het indienen van een zienswijze.

Uitleg: Een vliegtuigbeweging (VTB)kan een landing of start zijn. In de cijfers wordt het klein zakelijk verkeer, goed voor zo’n 18.000 vliegbewegingen, niet meegenomen.
50/50 regel: Als er aantoonbaar minder lawaai is zal 50% daarvan ingevuld mogen worden door meer te gaan vliegen en 50% voor de omwonenden zijn, dus niet vliegen. 
 
 Klik op de afbeeldingen voor een vergroting.

 

 
Dorpsraad sluit zich aan bij LBBL

Het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) is een bundeling van bewonersorganisaties die zich rond een luchthaven bezig houden met beperking van de negatieve aspecten van de luchtvaart. Niet alleen Schiphol, maar ook de andere luchthavens in Nederland veroorzaken hinder voor de omwonenden. De Dorpsraad vindt het belangrijk dat we gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden om de hinder te beperken.De LBBL vindt dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen. Juist die doelstelling was voor de Dorpsraad wel een moeilijk punt. 
De Dorpsraad is niet op voorhand tegen de groei van, in ons geval, Schiphol. 
Maar de Dorpsraad ziet ook dat de hinder en de veiligheidsrisico’s steeds toenemen en dat het milieu forse schade lijdt. Wij kunnen ons dan ook .. lees verder

De werkgroep toekomst luchtvaart geeft via een persbericht een heldere uitleg waarom minder groei geen invloed hoeft te hebben op de economie en de werkgelegenheid.

28 november 2018 (update 2 december )
       
 

Goed geïnformeerd over Schiphol


  In eerste kwartaal van 2019 zijn er ORS verkiezingen van wil de Dorpsraad weer een  nieuwe kiesman afvaardigen (een soort afgevaardigde namens de inwoners) voor de ORS (Omgevingsraad Schiphol). Onze huidige kiesman Peter Bootsman gaf in de Dorpsraadvergadering van mei een presentatie over de ingewikkelde vraagstukken die spelen rondom onze luchthaven. Deze presentatie bevat erg veel relevante informatie die we graag met u delen.

Klik hier om de presentatie te bekijken.
Bent u geïnteresseerd in Schiphol of weet u er heel veel van?
Wij komen graag in contact met mensen die zich kandidaat willen stellen als kiesman voor de ORS. Heeft u naar aanleiding van deze presentatie andere vragen of opmerkingen? Neem gerust even contact met ons op via secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl.
 

Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht

 

Bewonersorganisaties rond de zes Nederlandse luchthavens hebben het Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart (LBBL) opgericht. Zij vinden dat de groei van de luchtvaart in Nederland moet stoppen.
  • De regering moet zorgen voor forse afname van hinder als gevolg van luchtvaart en prioriteit geven aan de bescherming van milieu, gezondheid en klimaat;
  • Net als alle ondernemingen in Nederland, moeten ook luchtvaartmaatschappijen hun CO2-uitstoot terugdringen;
  • Op vliegtickets en vliegtuigbrandstof moeten met spoed dezelfde belastingen geheven worden als bij andere vormen van vervoer zoals trein, bus en auto;
  • In het kader van de internationale bereikbaarheid moeten comfortabele treinverbindingen tegen concurrerende prijzen een prominente plaats krijgen, zodat veel korte Europese vluchten kunnen vervallen.
Het alsmaar toenemende vliegverkeer op Schiphol veroorzaakt ernstige geluidshinder en luchtvervuiling. Veiligheidsrisico’s nemen toe. Het verplaatsen van vakantievluchten naar Lelystad stuit in zes provincies op verzet.. lees meer op website van LBBL 
 
5 oktober 2018

Stand van zaken begin 2017 
 De bewoners vertegenwoordigd in de ORS hebben de MER van 2017 afgewezen. Klik hier voor de onderbouwing.
Eind november 2016 was er crisisoverleg met de kiesmannen. Klik hier voor nadere uitleg.
Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft overleg gehad met de vaste Kamercommissie, door de voorzitter van de ORS is een plan van aanpak voor de gerezen problemen gepresenteerd en in april 2017 (na de Kamerverkiezingen) praten we verder.
Klik hier voor plan van aanpak. 
 
Dorpsraadcafé  1 maart 2017
 
Op  1 maart hielden we een dorpsraadcafé over Schiphol, ondanks dat er weinig bezoekers waren konden de met de aanwezigen wel vaststellen dat er gezocht moest worden naar een balans tussen groei en leefbaarheid
Feiten en vragen wisselden elkaar af tijdens de presentatie van Rob Loekenbach over Schiphol. We weten veel, rekenen vooral met modellen en betrouwbare onderzoeken naar milieu- en gezondheidsrisico’s zijn nog zeldzaam. Er zijn dus, ook voor insiders, nog veel vragen rondom het dossier Schiphol. 
De zaal was gevuld met belangstellenden vanuit de wijkraden, politiek, gemeente, Schiphol en pers. 
Veel van deze mensen wonen in Nieuw-Vennep, maar ‘gewone’ inwoners ontbraken. Vreemd, want juist voor inwoners was er veel informatie te halen. Zo vlak voor de verkiezingen, kun je door je stem laten weten hoe jij wilt dat de toekomst van Schiphol en daarmee ook van ons dorp, er uit komt te zien. Loekenbach, woonachtig in Leimuiden en zelf ook reizend met het vliegtuig, zette heel veel feiten op een rijtje. Van de start van Schiphol, nu 100 jaar geleden, tot de toekomst met uitplaatsing van ‘vakantie of pretvluchten’ naar Lelystad. Daardoor kan Schiphol blijven groeien als mainport. De uitgebreide presentatie is hier te vinden.De uitslag van de enquête werd gepresenteerd en toonde aan dat in Nieuw-Vennep zeer genuanceerd gedacht wordt over Schiphol. Veel mensen hadden de moeite genomen .. lees meer 
 

Mening van Vennepers over de groei van Schiphol.
 
102 Vennepers hebben de moeite genomen om de enquête van de Dorpsraad en wijkraad Getsewoud over Schiphol in te vullen. De enquête, die bestond uit acht vragen, was via kranten, social media en de nieuwsbrieven onder de aandacht gebracht.

Het resultaat is niet representatief voor de 31.000 Vennepers, maar geeft wel een beeld van wat leeft onder de inwoners. We zijn ook zeer verheugd over de reacties die bijna de helft van de invullers heeft achtergelaten.  Deze reacties geven ons een duidelijk beeld en kunnen goed gebruikt worden als input voor de dorps- en wijkraad. De dorpsraad en wijkraad Getsewoud willen dan ook iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.  We hadden de enquête gemaakt via Google-docs, maar al spoedig kwamen er klachten binnen dat voor het invullen van de enquête men over een Google account moest beschikken,  Dit was voor velen een drempel. We hebben daarom de vragen overgezet naar een ander enquêteprogramma en de antwoorden vanuit Google meegenomen. Omdat de enquête voor iedereen op internet in te vullen was, bestond de mogelijkheid dat ook niet Vennepers zich in de discussie zouden mengen en we een vertekend beeld zouden krijgen. Dit blijkt echter mee te vallen.
  • Klik hier voor de enquête uitslagen in grafiekvorm,
  • Klik hier voor een helder overzicht van de geplaatste reacties in de enquête,
  • Klik hier voor de presentatie gehouden in Het Trefpunt als pdf,
  • klik hier voor de Youtube animatie:  Luchthaven van de toekomst 2050 (lengte video = 5 minuten)
 
 
 Afbeelding invoegen
 Vraag 7 Moeten we als dorpsraad over de luchtvaartontwikkelingen blijven rapporteren op onze website en in de nieuwsbrieven zoals we afgelopen jaren hebben gedaan?

92% stemde voor ja blijven rapporteren en voor bijna 8 % hoeft dit niet   

ORS
Begin 2015 is de OmgevingsRaadSchiphol in het leven geroepen. Hyperlink naar de ORS website 
 
De dorpsraad is eind 2014 bij vele Vennepers langs de deur geweest voor een handtekening voor een kiesman.
Deze kiesman was daardoor gemachtigd om mee te stemmen om een Kaagbaancluster vertegenwoordiger te kunnen kiezen.
een paar keer per jaar komen alle kiesmannen van de Kaagbaan cluster bij elkaar.
 
Bewoners Omgeving Schiphol
De website van de ORS geeft volgens de bewoners onvoldoende de stand van zaken weer, dus hebben de clustervertegenwoordigers zelf een eigen website opgestart waar u de ontwikkelingen van de ORS op de voet kan volgen maar dan wel vanuit bewoners perspectief. Klik hier voor B.O.S. website
 
Politiek
Op 16 februari 2016 heeft de 2e Kamer ingestemd met een nieuw stelsel rond het startbanengebruik. Klik hier voor het artikel 
Ook is er een uitleg van het banengebruik via een korte video op youtube
 
 
Waar staan we als dorpsraad Nieuw Vennep voor in het overleg rondom Schiphol?
Het Schiphol dossier is een levendig geheel dus worden zaken regelmatig aangepast aan de laatste stand van zaken.
Bekijk standpunt dorpsraad Nieuw Vennep over Schiphol.
 
Omdat zaken regelmatig veranderen hebben we een pdf bestand met standpunten van de dorpsraad. 
 
 
Websites en hyperlinks

Geeft de luchtkwaliteit boven Nederland weer.

B.A.S. Bewonersaanspreekpunt Schiphol.
Op de pagina’s vab BAS kunt u zien hoe het vliegverkeer van en naar Schiphol zich beweegt, hoe snel en op welke hoogte de vliegtuigen vliegen en wat hun bestemming of herkomst is.Ook wordt op deze pagina’s uitgelegd welke start- en landingsbanen worden gebruikt, wat de pieken en patronen in het vliegverkeer van en naar Schiphol zijn en waarom die zo zijn.Deze informatie is bedoeld om u als omwonende meer inzicht te geven in het vliegverkeer in de omgeving van Schiphol.De vliegtuigbewegingen zijn gebaseerd op radar- en vliegplangegevens die live door Luchtverkeersleiding Nederland worden geleverd.
 
Is een zoekmachine op vliegtuigpassages, gebruikt zelfde info als BAS maar laat een grafische weergave van een vliegtuigpassage zien met info over snelheid, klimsnelheid, hoogte 
 
Tien gekozen bewoners (clustervertegenwoordigers genoemd) praten in de Omgevingsraad Schiphol mee over de ontwikkelingen rond Schiphol: in het Regioforum en met een afvaardiging in het College van Advies. Wij zetten ons onder meer in tegen geluidshinder, milieuvervuiling, onveiligheid onder vliegroutes en ongewenste ontwikkelingen op de grond: denk aan woningbouw dichtbij aan- en uitvliegroutes. Onder Bewonersvisie vatten we onze uitgangspunten samen en omschrijven we het doel van deze website. Ten aanzien van actuele ontwikkelingen formuleren we regelmatig standpunten. Belangrijk nieuws rond Schiphol nemen we ook mee.
 
 
De Omgevingsraad Schiphol is het platform waar alle vraagstukken, belangen en partijen rond de ontwikkeling van Schiphol en omgeving bij elkaar komen. Betrokken partijen zijn overheden, bewoners, de luchtvaartsector en brancheorganisaties. 
 
Laatste nieuwtjes op vliegtuiggebied en Schiphol in bijzonder 
 
 
Deze groep onderzoekt of er alternatieven zijn voor de luchtvaart en op welke wijze de luchtvaart bijdraagt aan de economie, alles gestaafd via onderzoek en bronvermeldingen. laatste rapport september 2016
 

update: december 2020