Dorpsraad Nieuws  Afbeelding invoegen                                                
  
1956-2021                                                                                                                                                                               66 jaar

  
 Van de voorzitter
 
Afbeelding invoegen
 
Beste vrienden van de Dorpsraad, 

Dankzij de steun van onze leden hebben we veel kunnen bereiken dit jaar. Er kwam beweging in de ontwikkeling van ons dorpscentrum; we zijn er nog lang niet en geduld is een schone zaak. Iedereen is waarschijnlijk al weer vergeten dat de sloop van de oude panden aan de Venneperstraat begin dit jaar was uitgevoerd.  Door het centrum als prioriteit te houden en achter de schermen constant druk uit te oefenen op de gemeente zijn de problemen met grondverkoop en zonering voor het parkeren opgelost. Het is nu wachten op een omgevingsvergunning en daarna wordt het een economisch vraagstuk of er wel of niet gebouwd gaat worden. Ook met de eerste paal zijn we er nog niet; het Marktgebouw en het braakliggende terrein bij de Gelevinkstraat moeten ook nog van de grond komen. Een uitdaging voor ons allen en het in 2022 nieuw te vormen college. Andere uitdagingen zijn bijvoorbeeld .. lees meer 
 
20 december 2021

 Gesprek wethouders en Dorpsraad Nieuw-Vennep over Sarabande

Afbeelding invoegen
 
Op 2 december j.l. hebben de wethouders Nobel en Sidali en de Dorpsraad Nieuw-Vennep een gesprek gehad over de situatie rond de flexwoningen aan de Sarabande.
Klik hier voor het volledige verslag.

17 december 2021

   Dierenvreugd

Terugkijkend op het afgelopen jaar kunnen we zeggen dat we ondanks corona een goed jaar hebben gehad. Maar ook een jaar van onzekerheden, onduidelijkheid en beperkingen. Dit alles als gevolg van corona en de vogelgriep. Gelukkig is bij ons iedereen gezond het jaar door gekomen en dat is natuurlijk toch het allerbelangrijkste. We hopen dat een ieder die deze nieuwsbrief leest en ons een warm hart toedraagt ​​​​​​​​​​​​​​​​het ook goed vergaat.
 
Wij, en al onze trouwe medewerkers, wensen u een mooie laatste periode van 2021 en een gelukkig en gezond 2022 toe.
Dank voor uw trouwe ondersteuning en hopelijk zien we elkaar volgend jaar op de kinderboerderij.

4 december 2021
  Afbeelding invoegen
 

Venneperplein is weer versierd

Afbeelding invoegen
 
In de stromende regen hebben leden van de Dorpsraad Nieuw-Vennep, OVHZ, Oranje vereniging Beatrix en BIZ centrum weer kerstbomen geplaatst en verlichting aangebracht op het Venneperplein. Ook de brug bij de Symfonie is weer versierd. Na afloop kregen we spontaan applaus van een Symfoniebewoonster, zij heeft weer een maand lang uitzicht op een mooi plein, net zoals iedereen die het plein passeert.
 
29 november 2021


 
 Rectificatie
  
Afbeelding invoegen
  In de nieuwsbrief van november is een verkeerde afbeelding geplaatst bij het artikel over de gemeenteraadsverkiezingen, waarvoor onze excuses.
 
Naastliggende foto had geplaatst moeten worden.

25 november 2021

Waeles in staat van faillissement verklaard

Per 9 november 2021 is de Waeles holding  door de rechter in staat van faillissement verklaard.
Voor de dorpsraad komt deze verklaring als een verrassing.
 
Een onafhankelijk meetbureau nam eind augustus tijdens de productie van het bedrijf monsters uit de schoorstenen van de relevante bedrijfsprocessen van Waeles. 

  Afbeelding invoegen
Eerder zijn in juni veegmonsters genomen van de buitengevel bij een adres op de Bosstraat, de brandweerkazerne en het kinderdagverblijf (ook van de filterinstallatie). Deze monsters vormen samen de basis voor het totale onderzoek.
Wanneer het rapport klaar is zal de GGD de gezondheidseffecten op de omgeving onderzoeken. Dit is van belang bij een eventuele doorstart van Waeles en ook voor de bewoners in de directe omgeving.  
Uiteraard houden we u op de hoogte indien er nieuwe ontwikkelingen zijn.

18 november 2021

 Dierenvreugd ontvangt 2003 euro van Rabo Clubsupport
 
Afbeelding invoegen
 
Dankzij 143 stemmen bij de Rabo Clubsupport actie heeft de kinderboerderij Dierenvreugd 2003 euro mogen ontvangen om het konijnenverblijf (Konijnorama) op te knappen.
 
Hartelijk dank voor uw stem.
 
 

18 november 2021

Park21 plannen krijgen meer vorm

Het Masterplan PARK21 wordt op een paar punten aangepast. Zo wordt het park minder hoog dan eerst de bedoeling was. Ook komt er meer ruimte voor groen en landbouw en minder voor betaalde attracties. De aanpassingen zijn een gevolg van de reacties op het concept-Milieueffectrapport (MER) en het voorontwerpbestemmingsplan voor PARK21, die voor de zomer zijn verschenen. 
  Afbeelding invoegen
 
Een minder hoog park
In PARK21 komen heuvels met wandel-, fiets-, skate- en ruiterpaden. Het plan was om hoogtes te maken van gemiddeld 2 meter. Daar is heel veel grond voor nodig en dat moet allemaal met vrachtauto’s naar PARK21 gebracht worden. Dit is niet echt goed voor het milieu. Het voorstel is om het park nu gemiddeld 0,75 meter hoog te maken. Hiervoor is veel minder grond nodig.
Wel kunnen er nog steeds heuvels komen, bomen worden geplant en kunnen er sloten komen met een hoger waterpeil. De grond die hiervoor gebruikt wordt, is dezelfde grond als gebruikt wordt voor woonlocaties. Bij het oude plan was meer grond nodig. Hiervoor was het ook noodzakelijk om grond te gebruiken die gebruikt wordt op bedrijvenlocaties.
 
Ook de dorpsraad Nieuw-Vennep heeft in haar reactie op de MER rapportage al eerder uitgesproken voor een minder hoog te ontwikkelen park, iets waar nu gehoor aan wordt gegeven.. 

Meer ruimte voor polder, groen en paden.
 
PARK21 bestaat uit drie lagen.
 1. De polderlaag (40%) is het polderlandschap met ruimte voor landbouw.    
 2. In de parklaag (40%) komen het groen en de wandel-, fiets-, skate- en ruiterpaden. Ook het parkhart, een recreatieplas met horeca hoort hierbij.
 3. In de leisurelaag (20%)is ruimte voor verschillende vormen van betaalde recreatie.  
18 november 2021 

 Oproep tot stoppen project Flexwonen Sarabande
 
Afbeelding invoegen
  In de gemeenteraad heeft de VVD vragen aan college van B&W gesteld die door het college zijn beantwoord. Na een onlangs verschenen artikel in het Haarlems Dagblad waarin de journalist de zaak uit zijn verband trok door met een kopje te suggereren dat wij het Flexwonen in Sarabande prima vonden, hebben wij een persbericht opgesteld met nog een een verduidelijking van ons standpunt.
 
VVD Wethouder Nobel en PVDA Wethouder Sidali hebben geen oog voor de zorgen van bewoners omgeving Sarabande;
Dorpsraad heeft de belofte gekregen dat er eerst onderzoek zal plaatsvinden voordat Flexwonen Sarabande van start gaat: dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden.
Gemeente komt gedane beloftes aan de bewoners en Dorpsraad niet na, geen participatie, geen onderzoek, alleen doordrukken van Sarabande.
 
Dorpsraad Nieuw-Vennep spreekt haar teleurstelling uit ten aanzien van de houding van de gemeente en het gebrek aan participatie met bewoners aangaande Flexwonen Sarabande. Het College heeft afgelopen zomer definitief een contract gegund aan Flexwonen NH op voordracht van Wethouder Nobel en Wethouder Sidali. Zelfs na een oproep van de Dorpsraad om eerst participatie te laten plaatsvinden heeft het college besloten om het project door te drukken zonder participatie.
 
"Wij vragen ons af waarom de gemeente de mening van bewoners niet serieus neemt en of Wethouder Nobel en Sidali überhaupt wel eens bij Sarabande zijn geweest en een bewoner hebben gesproken voordat zij het besluit hebben doorgedrukt” aldus Dorpsraad Voorzitter Martijn Schouten. 
De Dorpsraad heeft de belofte gekregen van de gemeente dat er eerst onderzoek zal plaatsvinden voordat het project Sarabande gaat plaatsvinden, een relaas:
 • Dorpsraad heeft in augustus 2020 haar visie gegeven op Flexwonen Sarabande en een advies gegeven om deze locatie niet te kiezen voordat er onderzoek plaats heeft gevonden t.a.v. verkeer;
 • Gemeente heeft ondanks herhaaldelijk verzoek van Dorpsraad Nieuw-Vennep pas negen maanden later gereageerd op de visie van de Dorpsraad en de belofte gedaan dat onderzoek eerst zou plaatsvinden;
 • In mei 2021 heeft de Gemeente Sociaal onderzoekers ingehuurd die stelden dat "bewoners verheugd moeten zijn met de kans om nieuwe bewoners te verwelkomen”. Deze onderzoekers uit Amsterdam waren zelf nog nooit in Nieuw Vennep geweest. Er is niet met bewoners gesproken;
 • Juni 2021, Dorpsraad Nieuw Vennep doet een laatste oproep aan het College om het gesprek aan te gaan met bewoners.
 • Juli 2021, Gemeente gunt contract aan Flexwonen
 • NH.Augustus 2021, Flexwonen NH organiseert een bijeenkomst met omwonenden, voelt voor de bewoners als ‘mosterd na de maaltijd’;
 • November 2021: Dorpsraad Nieuw-Vennep spreekt zich uit tegen Flexwonen Sarabande.
Tot zover het persbericht 

12 november 2021

 Klankbordgroep Welgelegen
 
Klankbordgroep Welgelegen praat en denkt mee bij het voorbereiden van de werkzaamheden. De onderwerpen die de klankbordgroep Welgelegen (KBG) bespreekt tijdens de bijeenkomsten, gaan over groen in de wijk, maatregelen in het verkeer, de waterhuishouding en maatregelen voor het klimaat dat aan het veranderen is. Bijvoorbeeld het afvoeren van regenwater (drainagesysteem).  
 
De 1e bijeenkomt
De KBG is in september voor het eerst bij elkaar geweest. Deze 1e bijeenkomst was digitaal en stond in het teken van elkaar leren kennen en afspraken maken over het proces. Ook heeft de KBG, samen met het projectteam van de gemeente en HB adviesbureau, gesproken over wat het project precies inhoud. En, welke rol er is weggelegd voor de KBG leden.  
 
De 2e bijeenkomst
De 2e bijeenkomst was in oktober. Deze bijeenkomst was niet digitaal maar met elkaar in een vergaderruimte. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over lees verder 
 
5 november 2021
  Afbeelding invoegen

 Marlène Hogervorst gaat de politiek in
 Afbeelding invoegen
 
Rechts Marlène Hogervorst, links Louise van Zandvoort secretaris 
 
 
Deze week hebben wij afscheid genomen van Marlène Hogervorst als lid van ons Algemeen Bestuur. Marlène kiest voor een toekomst in de gemeentepolitiek, een keuze die niet is te verenigen met het lidmaatschap van de Dorpsraad.
 
Mogelijk ligt er weer een mooie carrière voor een Dorpsraadslid in de gemeentelijke politiek. Wethouder Sedee is haar hier al in voorgegaan.
Goed voorbeeld doet goed volgen!  
Wij wensen Marlène heel veel succes bij de komende verkiezingen. Mocht u interesse hebben in de Dorpsraad (wij verwelkomen graag nieuwe bestuursleden), neem dan contact op met ons secretariaat. 
 
 
 
27 oktober 2021

 
 Per 1 januari 2022 heeft Dorpsraad geen postbus meer
 
Afbeelding invoegen
 
Vanwege het sporadische gebruik van de postbus (nr. 74) heeft de Dorpsraad besloten het  abonnement per 1-1-2022 op te zeggen. Tevens is dit ook een welkome bezuiniging.
 
 
 
 7 oktober 2021

 
Halloween en kerstmarkt op kinderboerderij gaan niet door

Afgelopen periode is er gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om weer als vanouds onze grote activiteiten als Halloween en de kerstmarkt te organiseren.
Na  contact  met de gemeente werd duidelijk dat er aan stevige voorwaarden moest worden voldaan ten aanzien van een evenement dat binnen de hekken van de kinderboerderij wordt gehouden. Voorwaarden zijn onder andere registratie van bezoek, corona-controle en verplichte kaartverkoop.
  Afbeelding invoegen
De kerstmarkt wordt gezien als een evenement waarvoor dan ook een vergunning moet worden aangevraagd. Mede doordat deze voorwaarden druk leggen op het team van vrijwilligers en dit team te klein is om dit alles goed te bemannen en verantwoord te organiseren is het besluit genomen om zowel de Halloweenactiviteit als de kerstmarkt voor dit jaar te schrappen. Uiteraard met pijn in het hart maar we hopen ons, aangezien bepaalde voorwaarden zullen blijven gelden, nog beter te gaan voorbereiden en richten onze pijlen op de activiteiten voor 2022! We snappen dat dit voor velen teleurstellend zal zijn maar, zoals jullie van ons gewend zijn, organiseren we alleen activiteiten waarbij aan werkelijk alles is gedacht en alles wettelijk goed is afgedekt. 
1 oktober 2021

Klankbordgroep Welgelegen is van start gegaan
 
De eerste (online) vergadering heeft inmiddels plaatsgevonden met de bewoners die zich hiervoor aangemeld hebben. De volgende vergadering over het thema Grijs wordt een fysieke bijeenkomst.  De deelnemers van de klankbordgroep denken en praten mee over het voorlopig ontwerp dat eind dit jaar klaar moet zijn. Zij weten wat er speelt in de wijk en geven deze informatie door.
De informatie die de gemeente ontvangt wordt meegenomen in het voorlopige ontwerp.
Als het voorlopige ontwerp klaar is, kunnen alle bewoners van het projectgebied dit inzien.
De bewoners krijgen hiervoor een uitnodiging; iedereen kan dan een reactie geven en vragen stellen. De dorpsraad is ook bij het overleg betrokken.

In grote lijnen bespreekt de klankbordgroep de volgende onderwerpen:         
 • groen - zoals het park bij Zwanenwater en het verplaatsen van plantvakken.       
 • grijs - bijvoorbeeld de rijbanen, verkeersdrempels, fietsenrekjes, sluipverkeer.        
 • blauw - denk aan wadi’s, een mogelijke waterspeelplaats, inspelen op het toekomstige  klimaatverandering.  
 20 september 2021
Omgevingsvisie
 
Hoe ziet Haarlemmermeer er over twintig jaar uit? Hoe kunnen mensen hier gezond en veilig wonen?
En hoe blijft de gemeente goed bereikbaar en economisch welvarend? Daarover gaat de omgevingsvisie. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp-Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 besproken in juni 2021 en naar de gemeenteraad gestuurd. Er is ook een ontwerp-omgevingseffectrapport (OER).
Dat laat zien wat de milieueffecten zijn van wat in de omgevingsvisie staat. Ga naar de website van de gemeente voor de documenten en verdere informatie.
De documenten liggen vanaf 13 september 6 weken ter inzage. Iedereen kan een zienswijze indienen via deze link

12 september 2021
  Afbeelding invoegen

 Metingen bij Waeles

Afbeelding invoegen
  Zoals eerder al aangekondigd hebben in augustus de metingen plaatsgevonden.
Op één van deze dagen mocht de Dorpsraad achter de schermen kijken bij de metingen en heeft uitleg gehad van de medewerkers van het bedrijf SGS en Omgevingsdienst (OD).
 

 
 

 
Hoe gaat het verder?
Als het meetrapport van SGS gereed is gaat het naar de OD - zij gaan de waardes van het meetrapport omrekenen en toetsen met het wettelijk toegestane of het zogeheten; vergunde.
Dat wordt het eindrapport en zal naar verwachting rond eind oktober of begin november gereed zijn.
 
Ook spraken we nog even met de directeur de heer Hamers; deze uitte zijn zorgen over een toenemende trend van mensen die zich ongeoorloofd op het terrein van Waeles/Kverneland begeven. Het betreden van het privéterrein is gevaarlijk in verband met het vele vorkheftruckverkeer. Bovendien is men, zonder uitnodiging op het terrein, niet verzekerd.
 
 
update 21 september 2021

Van de voorzitter

Beste vrienden van de Dorpsraad,

Graag hadden wij u uitgenodigd om samen met ons het  65e geboortejaar van de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep te vieren. Helaas steekt COVID-19 ook hier een spaak tussen de wielen.
Dit neemt niet weg dat alle Vennepers trots mogen zijn op 65 jaar inzet en betrokkenheid bij het verfraaien en beter maken van ons mooie dorp. In deze nieuwsbrief kunt u een samenvatting van onze belangrijkste wapenfeiten lezen. Maar naast deze feiten zet een grote groep vrijwilligers zich vele dagen in met groen, het verbeteren van verkeerssituaties en overleg met de gemeente over onderhoud en veiligheid. Tevens richten wij ons ook op de toekomst met vraagstukken over de energietransitie en toekomstige woningbouw.65 jaar Dorpsraad betekent ook 65 jaar inzet van vrijwilligers en ik hoop dat u, samen met mij, iedereen wilt bedanken die zich belangeloos inzet voor ons dorp. Daarnaast willen wij u bedanken als donateur, belanghebbende en (gevraagd of ongevraagd) adviseur van de Dorpsraad. Met al uw energie en inzet wordt Nieuw-Vennep nog mooier. lees verder

24 augustus 2021
  Afbeelding invoegen

 65 jaar Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep

Afbeelding invoegen
  Een notariële acte van 24 augustus 1956 beschrijft de oprichting van de Stichting Dorpshuiswerk Haarlemmermeer-Zuid (SDHZ). Het doel hiervan was om het sociaal-cultureel werk te bevorderen en ontspanningsmogelijkheden te bieden aan de bevolking. Herbert Vissers (oprichter Vicon landbouwwerktuigfabriek, het tegenwoordige Kverneland), dominee Jan van Boven en huisarts Ewout van de Weg waren de initiatiefnemers.
We beschrijven 65 jaar Dorpsraad in vogelvlucht.In de jaren vijftig veranderde het boerendorp Nieuw-Vennep naar een lees verder
 
24 augustus 2021

 
Flexwonen aan de Sarabande gaat gewoon door

Het plan voor tijdelijke woningen in het voormalige schoolgebouw aan Sarabande in Nieuw-Vennep gaat door. Dat heeft de gemeente omwonenden in Getsewoud laten weten. Donderdag 26 augustus is er een online-informatiebijeenkomst over dit onderwerp.De Dorpsraad Nieuw-Vennep gaf eerder nog het advies om af te zien van de woningen in het tijdelijke noodgebouw van basisschool ‘t Venne.
  Afbeelding invoegen
 De dorpsraad gaf een negatief advies vanwege de complexiteit van de locatie (verkeer, kinderopvang en school), maar ook vanwege de verwachte weerstand bij de bewoners. Voorzitter Martijn Schouten: "Wij vinden het zeer teleurstellend dat participatie pas zal plaatsvinden als de besluitvorming onomkeerbaar is geworden.”
 
22 augustus 2021

Reactie dorpsraad op MER Park 21
 
Afbeelding invoegen
 
De dorpsraad Nieuw-Vennep heeft zijn reactie op de MER Park21 gegeven naar B&W en de politieke partijen in de gemeente. 
 
Wij spreken een voorkeur uit om ze snel mogelijk tot ontwikkeling te komen en de grond gereed te maken zodat er wat kan groeien.
Ook hebben wij onze zorgen geuit over de verkeerscirculatie/ bereikbaarheid en zijn kritisch ten aanzien van het evenemententerrein.
Klik hier voor onze reactie en hier om nog eens de gehele MER te kunnen bekijken.
 
20 juli 2021

Dorpsraad daagt politieke partijen uit

Afbeelding invoegen
 
De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep behartigt de belangen van alle Vennepers: "Nieuw-Vennep verdient serieuze aandacht van alle politieke partijen. Wij  dagen hen daarom uit om de volgende acht punten op te nemen in hun verkiezingsprogramma voor de verbetering van Nieuw-Vennep.
Inmiddels hebben vele partijen het manifest in ontvangst genomen (zie foto).

 
Klik hier voor de tekst van het manifest.
  
 

update 22 juni 2021 

 Kranslegging 4 mei
 
Afbeelding invoegen
 
Op 4 mei is er, namens de dorpsraad Nieuw-Vennep, een krans gelegd bij het oorlogsmonument.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 mei 2021
 

Dorpsraad ook te volgen op Instagram

Sinds kort is de Dorpsraad Nieuw-Vennep ook te volgen op Instagram. Twee weken geleden hebben de enthousiaste dorpsraadsleden Marlène en Mart dit account aangemaakt.
Inmiddels hebben we al  meer dan 120 volgers.

 
Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen
25 mei 2021

 Lichtpuntjes in coronatijd
 
Afbeelding invoegen
  Dorpsraad en Witte weekblad ervaren een vliegende start van het project OP ZOEK NAAR CORONA LICHTPUNTJES.
We zoeken de verhalen die tijdens de coronatijd wel zijn goed gegaan, als je goed kijkt en zoekt ervaar ook jij wellicht lichtpuntjes, thuis, op je werk, of ontdekt nieuwe creatieve nieuwe producten en markten voor je bedrijf, vereniging of winkel.


Deze Vennepse verhalen verdienen een extra platvorm bij het Witte Weekblad en bij de dorpsraad, je kan die verhalen met wellicht ook een foto opsturen naar  LichtpuntjesNieuwVennep@gmail.com en wij zorgen voor de rest, een mooi plaatsje in het Witte Weekblad, en aandacht op de dorpsraad site en misschien ook later in een boekje.
 
De aftrap is gedaan door een vriend van de Dorpsraad
Kim Korenwinder heeft een positief verhaal over de "happy stones".

We zijn benieuwd wie de volgende is die staat te schijnen op ons platform.
Blijf inzenden op LichtpuntjesNieuwVennep@gmail.com
We hebben een speciale webpagina aangemaakt klik hier.
 
20 april 2021

 Fontein Dierenvreugd weer in bedrijf

Afbeelding invoegen
 
De fontein is eind maart weer in ere hersteld....daar is de kinderboerderij maar vooral de diertjes in de vijver heel blij mee!! Met dank aan Mart van Staveren voor het contactleggen met Remco Suidgeest en Remco Suidgeest dank voor het bedingen van de korting op de reparatie...Zo ligt de boerderij er tóch weer een stukje mooier bij!
 
Ook de lente kondigt zich aan met de geboorte van een tweetal lammeren, een boergeit en een boerbokje, allemaal gezond en wel.
Mogelijk gaat er nog 1 geit (nubische) bevallen maar is nog niet helemaal zeker. De fruitbomen die we van de gemeente hebben gekregen staan in de knop dus het lijkt erop dat ze lekker geworteld zijn. Verder zijn we aan de gang met een voorjaarsschoonmaak, alle gebouwen zijn bijna afgespoten met een stoomcleaner dus met het intreden van de warmere dagen zal de boerderij er weer netjes bij liggen. Dit allemaal in de hoop dat we gauw weer wat bezoekers mogen ontvangen. Helaas kunnen we nog niets laten weten over het heropenen van de kinderboerderij,  dat is nog steeds onzeker. Wanneer we hier wel nieuws over hebben zullen we dit direct delen op de Facebookpagina. 
 
7 april 2021

Flexwoningen in Nieuw-Vennep 

De dorpsraad was door de gemeente al eerder over dit onderwerp gepolst. Volgens ons was de beste optie om de 60 flexwoningen op het voormalig crossterrein aan de
Oosterdreef te verwezenlijken.
Regelmatig krijgen we als dorpsraad mail van wanhopige woningzoekers. Voor dit maatschappelijke probleem kunnen we niet onze ogen sluiten. 

Afbeelding invoegen
Bron: gemeente Haarlemmermeer flex units aan de Kay Munkweg
Vandaar dat we ook aan het verzoek van de gemeente hebben voldaan met een voorkeursplek voor de flexwoningen.  Dat de gemeente een tweede plek (Sarabande) in overweging neemt, is voor de dorpsraad geen goede optie. De dorpsraad vindt deze plek, vlak voor de ingang van een school,  een uitermate ongeschikte plek.  
Eén van de voorwaarden die we stelden was om de bewoners in de buurt vroegtijdig te betrekken bij dit traject. Op onze andere vragen zoals doorstroming, en of er ervaring is het huisvesten met de mix van beoogde doelgroep,  hebben we (nog) geen antwoord gehad.
 
5 april 2021

 Dorpsraad zegt het met bloemen
 
Afbeelding invoegen
 
De zes appelboom- en kruidenplantenbakken op het Venneperplein zijn bijgevuld met een palet aan kleurrijke bloemen. De lente lijkt hierdoor zijn entree gemaakt te hebben in ons mooie "opbloeiende” dorp.
De dorpsraad heeft blijkbaar iets met kleur; al eerder gaven zij samen met Pier K kleur aan de leegstaande etalages in de Symfonie, en nu zorgen ze, samen met Somkido Bloemen en Planten uit de Elemastraat, voor een pracht aan kleuren op het Venneperplein.

Wat zal onze volgende kleurrijke actie zijn?
 
 
 
 
 
 
 
 2 april 2021 

 Uitslag enquête zon- en windturbine zoekgebieden
 
Afbeelding invoegen
 
De gemeente heeft de uitslag van de enquête over zon- en windenergie bekend gemaakt.
Klik hier voor het volledige rapport.
 
Enkele cijfers:
 • 90.000 mensen zijn via sociale media en 25.000 via gemeentelijke kanalen bereikt.
 • 30.000 inwoners kregen een brief van de gemeente.
 • Er zijn twee chatsessies gehouden waaraan totaal 96 mensen hebben deel genomen.
 • Een informatiefilmpje dat uitgebreid uitleg gaf over het proces en de gezamenlijke opgave is 550 keer bekeken.
 • 3805 mensen hebben enquête ingevuld waarvan 15 schriftelijk en 130 uit buurtgemeenten.
 • 3805 is 12,7% van 30.000 (mensen die een brief van de gemeente hebben gekregen).
 • (3255 mensen hebben de enquête ingevuld zonder het begeleidende informatiefilmpje te hebben bekeken)
 • Van de direct in de omgeving wonende geeft 67-89% er de voorkeur aan om de huidige situatie te handhaven en geen windturbines te plaatsen.
 • Van de (719) Vennepers vindt 91% behoud van biodiversiteit, 81% slagschaduw 79% vliegveiligheid, en 90%  hinder van geluid belangrijk.
 • Zeven op de tien inwoners vinden duurzame energie zeer belangrijk tot belangrijk(73%)
 Het college van B&W stelt: gegeven de uitkomsten van de opiniepeiling , de zaken die nog uitgezocht moeten worden en om verder in gesprek te gaan met de inwoners en betrokken partijen in het (windturbine) zoekgebied overweegt het college de raad voor te stellen nu géén zoekgebied aan te wijzen maar dit verder uit te werken naar RES 2.0. 
 
21 maart 2021

Onderzoek naar overlast Waeles 

Mede op verzoek van de dorpsraad Nieuw-Vennep komt er een onderzoek naar de overlast van Waeles Foundry.  "Jarenlang klagen niet alleen bewoners in de Bosstraat over een misselijkmakende stank, die vaak gepaard gaat met een metaalachtige smaak in de mond, maar ook op de Hoofdweg en andere plekken in het dorp is de lucht vaak niet te harden".
Ook zijn de bewoners van de Bosstraat de ongewenste ijzerdeeltjes uitstoot van enkele jaren geleden niet vergeten.
"Op ons verzoek komt er een groot onafhankelijk onderzoek”, aldus onze voorzitter Martijn Schouten. Een deel van Nieuw-Vennep klaagt al lange tijd over vieze lucht. In een artikel van Frans Tol in het Witte Weekblad deed de voorzitter van de bewonerscommissie Bosstraat, Frans van der Maden, nog in augustus zijn beklag.
 
Geen reactie
 Afbeelding invoegen
Een zgn. inductie oven zoals Waeles gebruikt
 Ondanks een actieve betrokkenheid van bewoners en andere betrokkenen is er ondertussen niets gebeurd, zelfs niet nagedane beloftes door Waeles tijdens bewonersbijeenkomsten.
Hoog tijd om daarom de krachten te bundelen tussen de breed gedragen dorpsraad van Nieuw-Vennep, de directie van de Boshoeve en Bewoners Commissie Bosstraat.  
Als dorpsraad  zijn we in de materie gedoken en hebben via de Wet Openbaarheid van Bestuur geprobeerd de problemen in kaart te krijgen. lees meer....
 
NB: een hoogoven smelt ijzererts om ijzer van te maken, een ijzergieterij smelt ijzer om er producten van te kunnen maken. Waeles maakt gebruik van elektrische oven.
 
26 februari 2021
De sloop in beeld
 
Afbeelding invoegen 
 

 Afbeelding invoegen
begin sloop oude postkantoor 10 maart 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Woensdag 3 februari was het eindelijk zover, het eerste oude pand in de Venneperstraat werd gesloopt.  Een historisch moment voor ons dorp, waar we als dorpsraad natuurlijk trots op zijn. Een mooi resultaat  waar we hebben laten zien dat met gezamenlijke inspanning en doorzetting van en met vele partijen,  er resultaten zijn te behalen. Helemaal tevreden is iedereen als de eerste paal de grond in gaat, maar dat zal nog even duren.
 

 Bekijk de foto's voor, tijdens en na de sloop: hier
 
10 maart 2021

 Dorpsraad plaatst bakken met fruitbomen in centrum

Op 6 februari heeft de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep zes bakken met fruitbomen op het Venneperplein geplaatst, welke zijn aangekocht in samenwerking met Stichting Ondernemersfonds Hoofddorp Winkelstad. Oorspronkelijk zouden de bakken geplaatst worden in de Venneperstraat naast de bankjes. Omdat de trottoirs echter opengebroken zijn is er voor dit alternatief gekozen. Op een later tijdstip zullen de bakken verplaatst worden.   Afbeelding invoegen
  
Afbeelding invoegen
  Mogelijk zal er gekeken worden of er nog meer bakken zullen worden aangekocht om het Venneperplein een aantrekkelijker aanzien te geven. Somkido Planten en Bloemen is gevraagd om het beheer op zich te nemen.Sonja Olthuis, woordvoerder Hoofddorp Winkelstad, meldt dat in het voorjaar de tulpenbollen en kruiden zullen gaan bloeien en hopelijk kunnen we in de herfst genieten van het rijpe fruit. De bakken zullen uiteraard ook nog een likje verf krijgen zodra het weer en de RIVM 
maatregelen dit toestaan. De plantenbakken zijn het laatste onderdeel van de Dorpsraad met betrekking tot het centrum.Leegstaande etalages zijn gevuld en er komen nieuwe winkels in de Venneperstraat. Men is begonnen met de sloop, bankjes zijn geplaatst die straks geflankeerd worden door de plantenbakken.Natuurlijk zullen er nieuwe initiatieven voor het centrum komen. Deze zullen worden georganiseerd door een aantal bedrijven, ondernemers, verenigingen en de Dorpsraad die allen het centrum een warm hart toedragen.
Wilt u hierbij betrokken worden? Heeft u goede ideeën?
U kunt met ons contact opnemen via secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl
 
14 februari 2021

Van de voorzitter
 
Beste vrienden van de dorpsraad, 
 
Corona beheerst ons dagelijks leven en is van groot belang voor voor onze gezondheid. Toch gebeuren er ook mooie dingen en die zijn tot stand gekomen door jullie betrokkenheid bij Nieuw-Vennep en de dorpsraad. 
Als eerste, dit jaar bestaan wij 65 jaar! Een grote mijlpaal en ik ga er van uit dat we nog vele jaren doorgaan om het dorp nog mooier en fijner te maken.
Na een mooie kerstversiering, die tot stand kwam door de samenwerking tussen alle Vennepse organisaties, staat er weer iets te gebeuren.  
Ik ben erg blij dat de start van dit jaar de eerste concrete resultaten zichtbaar zijn voor het centrum. De hekken zijn geplaatst en we kijken uit naar het start van de sloop. Niet alleen de de slooppanden vanaf parfumerie de Groot in de Venneperstraat gaan tegen de vlakte maar ook nog het restant waar het oude Ontmoetingscentrum aan vast zat gaat tegen 
  Afbeelding invoegen
de vlakte om ruimte te maken voor het toekomstige Marktgebouw. Ook de de twee huizen op de hoek Gelevinkstraat/Poststraat gaan verdwijnen. 
De sloop betekent nog niet dat er gelijk gebouwd gaat worden. Wij hebben vertrouwen dat alle stakeholders die op dit moment bezig zijn om de plannen concreet te maken wat moet leiden tot daadwerkelijke bouw.
 
Gelijk gaat onze aandacht, naar de verdere ontwikkelingen zoals het braakliggende terrein tegenover Pier K, het Westerdreefkwartier, Pionier Bols en Madeliefstraat.
Wat mij betreft, bouwen, bouwen, maar dan in Nieuw-Vennep. 
De ontwikkelingen van de energietransitie, Schiphol en verkeer blijven ook onze aandacht vragen. 
Dus als U zich wilt inzetten voor de dorpsraad, u bent van harte welkom, er is genoeg te doen!  
 
Groet, Martijn 

30 januari 2021

Zon- en windenergie in de polder? Uw mening telt!

Afbeelding invoegen
 
In Haarlemmermeer besparen we de komende jaren energie en wekken we nieuwe energie op. Dit doen we vanwege de afspraken in het Klimaatakkoord. De afgelopen maanden is samen met deskundigen van Alliander, Schiphol, LVNL, geluidsdeskundigen, natuurorganisaties, bewonersgroepen, dorps- en wijkraden, grondeigenaren en initiatiefnemers gekeken naar wat er ruimtelijk mogelijk is in Haarlemmermeer. Hoe de impact op de polder beperkt blijft en waar het ook kansen voor de omgeving biedt. Hieruit zijn meerdere voorstellen gekomen. Deze voorstellen willen de gemeente aan de inwoners voorleggen.
 
Zonneakkers en een windpark, hoe?
De gemeente onderzoekt nu de mogelijkheden voor het opwekken van nieuwe energie in twee gebieden in Haarlemmermeer voor zonne-energie rondom Schiphol en windmolens in het zuiden van Haarlemmermeer  
Het zoekgebied voor zonneakkers rondom Schiphol is door de gemeenteraad vastgesteld.
Maar de gemeente wil graag weten onder welke voorwaarden zonnepanelen in dit gebied geplaatst kunnen worden. 

Waarom zoveel nieuwe energie?
Door afspraken in het Klimaatakkoord moet de gemeente met een serieus bod komen voor de opwek van nieuwe energie. Gebeurt dit niet, dan kan het Rijk straks gebieden aanwijzen waar dit moet gebeuren. En dat willen we natuurlijk voorkomen. Alle gemeenten in Nederland zoeken nu waar we zon- en windenergie opgewekt zou kunnen worden, maar ook hoe dat moet gebeuren. 
Zonnecarré: Zonnepanelen in een carré opstelling rondom Schiphol. In totaal is dit zoekgebied ongeveer 1000 hectare groot. We verwachten tot 2030 gebruik te maken van ongeveer 300 hectare.     
Spoordriehoek: Windturbines zijn alleen mogelijk in het zuiden van Haarlemmermeer, vanwege de hoogtegrenzen rondom Schiphol. Wij gaan na of er ruimte is voor 15 windturbines en of deze geplaatst kunnen worden in een zoekgebied ten oosten van de Hoofdvaart, rondom de spoorlijn en snelwegen.  
 
Welke scenario's zijn er?
De dorpsraad heeft zelf een overzicht gemaakt van de plattegronden (januari 2021). klik hier 
 • Alvast een kijkje nemen met de ingetekende windturbines via Google? klik hier.
 • Geluidsnormering van windturbines klik hier
 • Informatie over slagschaduw klik hier
update 14 februari  2021

Overdracht voorzittershamer
 
Een zwarte bladzijde is omgeslagen, Nieuw-Vennep kan de blik op de toekomst richten. Scheidend dorpsraadvoorzitter Marcel Klein en zijn opvolger Martijn Schouten hebben alle vertrouwen dat hun optimisme terecht is en hopen dat dit zal doordringen tot alle rangen en standen in het dorp. Op de grens van 2021 blikken de twee terug en kijken vooruit. Klein stopt per 1 januari en is blij dat er nog voor het einde van zijn voorzitterschap begonnen gaat worden met de facelift van het centrum. 
       
 "Een jaar geleden maakte ik een lijstje van doelen voor 2020, bovenaan stond het centrum. 
In de loop van dit jaar heb ik meerdere keren geroepen dat er voor 31 december begonnen moet worden met de sloop van bouwvallige panden, en hoewel deze deadline net niet werd gehaald, is het zeer prettig dat de sloopkogel in de eerste week van januari aan het werk gaat. Het doel is bereikt. Eindelijk een nieuw begin." 
 
29 december 2020

    Dorpsvlag 
 

 
Hoe komt Nieuw-Vennep aan zijn dorpsvlag?
Bij het veertigjarig bestaan in 1996 schreef de dorpsraad een ontwerp-wedstrijd uit voor een eigen dorpsvlag. En op zaterdag 2 november van dat jaar kon de toenmalige burgemeester Van Houwelingen voor het eerst het groen/gele dundoek hijsen.Hobby schilderes Sandra Kapteijn bedacht het ontwerp. Een beeldmerk met beperkt kleurgebruik en een simpel lijnenspel waarin Nieuw-Vennep goed herkenbaar is. 
Het groene veld staat voor de polder, de zwarte lijn voor de Venneperweg en de blauwe voor de Hoofdvaart. Het gele vlak vertegenwoordigt het centrum.Van alle dorpskernen heeft alleen Vijfhuizen ook een eigen vlag, maar volgens overlevering was Nieuw-Vennep de eerste kern met een eigen vlag.
 
 7 januari 2020

  Dorpsraad 2.0 


  Dorps- en wijkraden worden anno 2019 niet hip maar ouderwets gevonden. Hierdoor is de belangstelling om deel te nemen in zo'n raad minder. Een trend die past in de individualisering van onze huidige samenleving. 
In ons dorp is wijkraad Linquenda gestopt en houdt wijkraad Getsewoud een winterslaap. 
De Dorpsraad Nieuw-Vennep bestaat inmiddels meer dan 60 jaar en heeft zich intern beraden over de ontstane situatie. Stoppen is voor ons geen optie, wij blijven doorgaan.
We blijven bij diverse overleggen druk uitoefenen en aandacht vragen voor aanpak van de Nieuwe Kom en invulling van braakliggende terreinen. Binnenkort krijgen we te maken met invulling van woningbouw op het industrieterrein Pionier en orienteren wij ons samen met de gemeente over de nieuwe wijk Getsewoud-West.
In 2017 hebben we de verantwoording genomen door de stichting Kinderboerderij Dierenvreugd onder te brengen in onze dorpsraad.
Vorig jaar verschilden we van mening met de gemeente over Park21. Daarbij stonden niet alle politieke partijen te applaudisseren, maar kregen we wel veel steun vanuit de Vennepse bevolking en organisaties.
Op ons verzoek wordt de nieuw aan te leggen rotonde bij het station veiliger, mede dankzij inbreng van de fietsbond Haarlemmermeer. Dit zijn zo maar een paar punten uit ons programma.
Andere successen van afgelopen jaren:
 • Gratis 24 uur parkeren bij station
 • Doortrekken van Spoorlaan richting N207
 • Komst van Jeugdland
 • Voorjaarsbloeiers langs Hoofdvaart en in vele andere grasvelden in het dorp
 • Renovatie van het van Haeringen plantsoen
 • Oprichting van de Harmoniekoepelcommissie
 
We gaan door!
Wij gaan als dorpsraad door, maar met een modernere aanpak. DR 2.0 zoals we het noemen. We zijn niet saai maar pakken zaken aan. We verzanden niet in kleine details zoals scheve stoeptegels, dat kunnen mensen zelf melden.  In ons reguliere overleg met de gemeente schromen wij niet om kritiek te leveren en alert te blijven op het beleid of plannen die van invloed zijn op de leefomgeving van de bewoners van Nieuw-Vennep.
In onze nieuwe opzet Dorpsraad 2.0 willen we graag met nieuwe mensen werken die vanuit hun hobby of werk kennis van bepaalde zaken hebben, maar zich niet willen binden aan bijwonen van allerlei "verplichte" vergaderingen.  Deze experts willen we graag horen over bepaalde zaken, begeleiding van een kortlopend project, of advisering over een bepaald onderwerp.
Interesse? Meer informatie? Of aanmelden voor onze nieuwsbrief?
 
 
10 mei 2019

          Deze website is gemaakt via novosite:  https://www.novosite.nl/aff1.php?id=110370   Afbeelding invoegen

Word donateur, klik hierboven op plaatje.


 Afbeelding invoegen


 Overig Nieuws

 Harmoniekoepel

 Afbeelding invoegen

Beste Harmoniekoepel vrienden, helaas konden we ook dit jaar weer geen evenementen organiseren, middels de wel dit jaar versierde koepel, wensen wij een ieder mooie dagen en een 2022 waarin wij elkaar wel weer kunnen ontmoeten tijdens een mooi Harmonieplein evenement. 

Kleurrijke groeten van de,
de Harmoniekoepel commiss
ie.

31-12-2021


Marktgebouw

Afbeelding invoegen

Het Marktgebouw, dat in opdracht van Nedom en Vink Bouw wordt ontworpen, neemt een centrale plaats in in de geplande centrumontwikkeling De Nieuwe Kom in Nieuw Vennep. Dit alzijdige gebouw, dat als een sculptuur uit één stuk is gesneden, heeft een openbaar karakter. Op de begane grond aan het Harmonieplein komt onderscheidende horeca met terrassen, een grand café en/of een hoogwaardig restaurant.  Aan de winkelstraat komen winkelruimtes, aan de lange zijden respectievelijk openbare functies met een maatschappelijk karakter en aan de andere zijde werkwoningen. Daarboven worden appartementen met verschillende groottes rondom een groene binnentuin gerealiseerd. Het parkeren is volledig ondergronds. Hyperlink naar de architect.

2 december 2021


Nieuw-Vennep West 

Een groep van zeventien Vennepers en mensen uit dorpen in de buurt denkt mee over een nieuwe woonwijk aan de westkant van Nieuw-Vennep. Dat doen ze samen met gemeente en ontwikkelaars. 
Tijdens de bijeenkomsten van deze klankbordgroep gaat het bijvoorbeeld over het verkeer in en naar Nieuw-Vennep-West en het soort woningen. Ook gaat het over het soort voorzieningen in de nieuwe wijk, zoals bijvoorbeeld een zorgcentrum, wijkgebouw of school in de wijk. Begin 2022 krijgt de klankbordgroep te zien hoe hun suggesties, wensen en ideeën zijn verwerkt in de eerste versie.. lees verder.

2 december 2021


Haarlemmermeer waterproof

Afbeelding invoegen

Haarlemmermeer Waterproof is een initiatief van NMCX het Centrum voor Duurzaamheid en de gemeente Haarlemmermeer, maar is van ons allemaal.
Samen met bewoners wil NMCX de sponswerking van de Haarlemmermeer vergroten en daarmee voorkomen dat straten of kelders onderlopen bij heftige regenbuien. Daar kan iedereen in Haarlemmermeer aan bijdragen. Hoe lees hier ...  

16 november 2021


 Dashboard voor raadsstukken

Afbeelding invoegen

Sinds kort zijn alle actuele raadsstukken op één plek overzichtelijk in te zien zoals vergaderstukken, moties, schriftelijke vragen en antwoorden zijn op een zogenaamd dashboard  te bekijken. Een grote stap voorwaarts in toegankelijkheid. 
Klik hier, voor de link naar het dashboard inkomende stukken.

7 april 2021


 Nieuwsoverzicht gemeente Haarlemmermeer over Nieuw-Vennep 

 
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws wat de gemeente heeft over ons dorp? 

 Meldingen openbare ruimte 


 
Is er iets kapot in uw omgeving? Meldt het bij de gemeente via het meldingssysteem of app, ook als het gaat om hondenpoep, zwerfvuil, vernielingen of ongedierte kunnen inwoners zelf doen. Klik hier voor hyperlink naar meldingen openbare ruimte.