Introductie Park21  

Midden in de metropoolregio Amsterdam ligt een polderlandschap van 1000 hectare te wachten op uw initiatieven. Het gebied wordt aangeduid met Park21.
Park21 willen we samen tot stand brengen.
Met inwoners en agrariërs maar vooral ook met u, ondernemers en andere publieke partijen.
In Park21, met als bestanddelen polder, park en vrije tijd (‘leisure’) lopen de sferen sterk uiteen.
Er is rust én dynamiek, weidsheid en beslotenheid Park21 levert voor de inwoners van Haarlemmermeer en de hele metropoolregio Amsterdam economische en maatschappelijke baten op. Wij hopen dat de vonk bij u overslaat en doen een beroep op uw pioniersgeest.
Wij raken graag met u in gesprek over uw plannen voor dit unieke gebied, aldus de wervende teksten van de gemeente  Haarlemmermeer. 
 
Klik voor meer Park21 info
  Afbeelding invoegen    
 

Reactie Dorpsraad op o.a. de MER van PARK21 

De Dorpsraad Nieuw-Vennep heeft een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan, MER en de concept-beeldkwaliteitsplannen van PARK21.
Onze grootste zorgen gaan uit naar de verkeersafwikkeling en het verwachte geluidsniveau rond het geplande evenementen terrein.  Ook zijn we kritisch over mogelijke zonneakkers op Park21.
 
 
6 april 2022
 

Park21 plannen krijgen meer vorm

Afbeelding invoegen
 
Het Masterplan PARK21 wordt op een paarpunten aangepast. Zo wordt het park minder hoog dan eerst de bedoeling was. Ook komt er meer ruimte voor groen en landbouw en minder voor betaalde attracties. De aanpassingen zijn een gevolg van de reacties op het concept-Milieueffectrapport(MER) en het voorontwerpbestemmingsplan voor PARK21, die voor de zomer zijn verschenen.
 Een minder hoog park
 
In PARK21 komen heuvels met wandel-,fiets-, skate- en ruiterpaden. Het plan was om hoogtes te maken van gemiddeld 2 meter. 
Daar is heel veel grond voor nodig en dat moet allemaal met vrachtauto’s naar PARK21 gebracht worden
 Dit is niet echt goed voor het milieu.
Het voorstel is om het park nu gemiddeld 0,75 meter hoog te maken. Hiervoor is veel minder grond nodig. Ook de dorpsraad Nieuw-Vennep heeft in haar reactie op de MER rapportage zich al eerder uitgesproken voor een minder hoogte ontwikkelen park, iets waar nu gehoor aan wordt gegeven. Lees hier meer 
 
19 november 2021

MER Park 21
 
Om PARK21 verder aan te kunnen leggen is een bestemmingsplan nodig. Ook moeten voor een groot gebied zoals PARK21, de gevolgen van de ontwikkelingen op het milieu worden onderzocht en beschreven. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER). Het concept-Milieueffectrapporten voorontwerpbestemmingsplan zijn 8 juni goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. Beide documentenzijn zes weken in te zien, van 15 juni tot en met 29 juli 2021. Ook kunnen inwoners hierop reageren. Hier zijn de documenten te vinden.
 
De gemeenteraad is in afwachting van de tussenstand over de plannen van B&W met Park21 en de bijbehorende MER.
Link naar laatste bericht in de pers.
 
15 juli 2021


 Dorpsraad komt met eigen MER over heuvels in Park 21

Veertig vrachtwagens die tweeënhalf jaar lang heen en weer rijden van Amsterdam naar Nieuw-Vennep. Dat is nodig om de grond voor de vier meter hoge heuvels die de gemeente Haarlemmermeer in Park 21 wil aanleggen, aan te voeren. Wij stelden een Milieu Effect Rapportage op, zodat we een weloverwogen besluit kunnen nemen over de aanleg.Wat is het effect op het milieu van het verplaatsen van 4,5 miljoen kubieke meter grond? De antwoorden spreken voor zich: 150.000 ritjes met een vrachtwagen waarbij 2 miljoen liter diesel wordt verstookt. Voorzitter Marcel Klein: ‘Dat zijn enorme getallen. Wij realiseren ons dat, naast de kwaliteit van de grond, dit milieu-effect ook een belangrijk aspect is.’ Wij maakten een eenvoudig rapport, dat gecontroleerd is door Natuur en Milieu federatie Noord-Holland.

In de media wordt vaak gesproken over CO2-uitstoot. 5,43 miljoen kilogram CO2 stoten wij uit door de aanleg van deze heuvels. Dat zou betekenen dat we in Park 21 meer dan 5000 bomen moeten planten die dan 50 jaar nodig hebben om al deze CO2 te compenseren. En dan hebben we het alleen over de aanleg van deze heuvels. Persoonlijk schrok ik wel van deze cijfers.”, vertelt de voorzitter.
In juli organiseerde de Gemeente Haarlemmermeer een voorlichtingsavond over de kwaliteit van de grond die de gemeente wil gebruiken voor de aanleg van de heuvels. Dit is industriegrond uit Amsterdam, die afgedekt wordt met een laag van 50 cm grond uit de polder, die tot de schoonste grond van Nederland behoort. De gemeente beloofde tijdens deze avond met mogelijke alternatieven te komen en die aan de Dorpsraad te presenteren. De gemeente komt ook met een MER voor het hele park.Wij vinden het belangrijk om alle voors en tegens van de aanleg van deze heuvels op een rij te hebben, voordat we aan de gemeente advies uitbrengen. Naast de vragen over de kwaliteit van de grond en de mogelijke problemen rond de waterkwaliteit (verzilting) speelt dit milieueffect voor ons ook een belangrijke rol. Wij houden u via onze website op de hoogte. 
 
Klik hier voor onze nota
 
 18 september 2018

 
Q&A bijeenkomst Nota Bodembeheer is gereed
 
Tijdens de openbare voorlichting Nota Bodembeheer 3 juli j.l. werden de vragen en antwoorden genoteerd. Deze week zijn ze gepubliceerd.
 
 
28 juli 2018

  Openbare info avond Park 21: 3 juli (2018)  
 
"Industriegrond wordt in Nederland altijd gebruikt voor geluidswallen en dergelijke. Daar heeft geen inwoner iets over te zeggen en daar komt altijd geld bij mee.” "De Haarlemmermeer behoort tot de schoonste grond van Nederland.” "Een afdeklaag van 50 cm zorgt dat inwoners niet in contact komen met de industriegrond.”
Zomaar wat uitspraken die op de informatieavond over de Nota Bodembeheer werden gedaan.
De Nota Bodembeheer gaat over veel meer dan alleen de heuvels in Park 21.
Maar de heuvels zijn het onderwerp waarover de Dorpsraad zich zorgen maakt.
De gemeente Haarlemmermeer had gezorgd dat er een flink aantal deskundigen in de zaal waren om alle vragen van de aanwezigen te beantwoorden.
      
 Hoewel gebruik van deze kwaliteit grond volgens de deskundigen toegestaan is en aanvaardbare risico’s oplevert, blijft de Dorpsraad van mening dat het maken van de heuvels niet noodzakelijk is en we de risico’s liever helemaal niet lopen. Tijdens de avond werd duidelijk dat de gemeente werkt aan een aantal scenario’s voor het maken van de heuvels. Daarbij wordt ook een scenario bedacht zonder heuvels van industriegrond.
Deze scenario’s worden door de gemeente ook aan de Dorpsraad voorgelegd. Vervolgens moet een MER (Milieu Effect Rapportage) worden opgesteld en een Bestemmingsplan worden vastgesteld. Natuurlijk realiseert de Dorpsraad zich dat het niet gebruiken van industriegrond betekent dat we ook zo’n 50 miljoen euro mislopen. Euro’s die door de gemeente volledig in het Park geïnvesteerd zouden worden. Park 21 zou er zonder dat geld totaal anders uit komen te zien. Het is de vraag of de Vennepers dat een probleem vinden. De gemeente gaat ervan uit dat de eerste vrachtwagens met grond over anderhalf jaar kunnen gaan rijden. En er moeten heel wat vrachtwagens gaan rijden om al die grond te verplaatsen. Eén van de bezoekers van de informatieavond had uitgerekend hoeveel Co2 daarbij vrijkwam. Om dat te compenseren zouden we wel een héél groen Park moeten maken. De Dorpsraad hoopt zich na de zomer te kunnen buigen over de voorgestelde scenario’s. We houden u op de hoogte.
 
Download de nota klik hier (1 Mb)
Download de bijlage met kaarten etc. klik hier (9 Mb)
 
6 juli 2018
 

Teleurstellende uitslag stemming Nota Bodembeheer 
 
De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag 24 mei gestemd over de Nota Bodembeheer en die is met ruime meerderheid aangenomen.
De fracties hadden elk hun eigen motivatie om voor of tegen te stemmen. De Dorpsraad vergadert dinsdag 29 mei en zal daarna met een reactie komen.
 
update 25 mei 2018

 Van de voorzitter over Park21
 
Afbeelding invoegen
  Park21, het 1000 hectare groene recreatieve park in de polder. 
Een mooi initiatief met veel ruimte voor ontspanning, rust, vertier en vermaak. Er zijn al veel goede ontwikkelingen geweest zoals het klimpark en de speeltuin. Daarnaast zijn er een aantal hele leuke initiatieven voor activiteiten in Park 21 opgezet die op korte termijn zullen plaatsvinden.

 Ik ga er vanuit dat deze activiteiten in een mooie omgeving goed bezocht zullen worden en dat dit een groot succes wordt.  Grote problemen hebben we wel met de onzekerheid en onduidelijkheid die er is over het voornemen om vervuilde grond vanuit Amsterdam naar Park21 te halen.Zoals in een eerder nieuwsbericht al te lezen was heeft de dorpsraad grote zorgen over deze grond. Wat maakt dat Amsterdam bereid is enorm veel geld te betalen om deze grond in de Haarlemmermeer te kunnen dumpen? Op 26 april werd de nota bodembeheer besproken in de gemeenteraad. Namens de dorpsraad heb ik gebruik gemaakt van het recht van inspreken.Hier heb ik namens de dorpsraad onze zorgen gedeeld, verdiepende vragen gesteld en een oproep gedaan om toch de aanwezige alternatieven serieus te beoordelen.
In een kort filmpje is dit op onze website terug te kijken. Verbaasd was ik wel over de reactie van het college op een aantal aangegeven punten aan het einde van de vergadering. Vooralsnog geeft dit geen vertrouwen. Wel is toegezegd dat er gesproken zal worden over het organiseren van een inhoudelijke informatiesessie waar experts zullen toelichten wat licht verontreinigde grond nu precies is en welke risico’s er zijn. We wachten dit met belangstelling af. Zolang er nog veel onduidelijk is en star wordt vastgehouden aan masterplan besluit van 2016 (waarbij de ecologische gevolgen nog onvoldoende besproken waren) zal de dorpsraad Nieuw-Vennep zich actief bezig houden met dit proces. Omdat de dorpsraad niet alleen staat met deze vragen hebben wij ook de samenwerking opgezocht met LTO en de agrariërs in de regio.
Onze zorgen delen wij in het volgende filmpje. 
Als u het met ons eens bent, deel dan deze video via mail, facebook etc.
 
15 mei 2018


Voorzitter Dorpsraad spreekt tijdens de raadsessie over de nota bodembeheer 26 april jl.
 
Tijdens de raadsessie over de Nota Bodembeheer heeft onze voorzitter Marcel Klein ingesproken i.v.m. met onze zorgen over Park21 en de mogelijke komst van vervuilde grond of zoals de wethouder het liever noemt "licht verontreinigde grond".
 
Voor een kort verslag klik hier
 
Artikel in Hoofddorpse Courant
 

update  2 mei  2018
 
 klik op de foto om de video te starten
 lengte 6 minuten
 
Afbeelding invoegen
  

Dorpsraad gaat inspreken bij gemeenteraad

Afbeelding invoegen  
Op 26 april wordt de Nota bodembeheer besproken in de vergadering van de gemeenteraad. De Dorpsraad maakt  zich zorgen over de komst van mogelijk vervuilde grond naar Park 21. Daarom maken we gebruik van de mogelijkheid om in te spreken en aan de gemeenteraad onze zorgen duidelijk te maken. Belangstellenden zijn van harte welkom en hoeven zich niet van te voren aan te melden. De behandeling is van 19.30 tot 20.30 uur.

17 april 2018
 

 Dorpsraad zet vraagtekens bij komst van vervuilde grond naar Park 21
 
Persbericht:

 De Dorpsraad Nieuw-Vennep vraagt zich af of het maken van heuvels in Park 21 een goede reden is om onze waardevolle landbouwgrond te overdekken met mogelijk vervuilde grond uit Amsterdam. Moeten inwoners een risico accepteren omdat we een mooier park willen?
Om in Park21 heuvels te maken heeft de gemeente Haarlemmermeer extra grond nodig. Deze grond is niet beschikbaar in Haarlemmermeer. Grond met dezelfde kwaliteitsclassificatie als de huidige grond kost vele miljoenen euro’s en heeft vanwege het transport nadelige gevolgen voor het milieu ( C02-uitstoot).
De gemeente denkt de oplossing te hebben gevonden door grond van de gemeente Amsterdam te gebruiken. Haarlemmermeer ontvangt geld voor het overnemen van deze grond.Om import van deze grond mogelijk te maken heeft de gemeente;  lees het gehele bericht....
 
20 maart 2018

Bezoek projectteam PARK21 aan de Dorpsraad Nieuw-Vennep op 30 januari 2018
 
door Frans Engelander
 
Op 30 januari kwamen projectmanagers PARK21  Tessel van Toorn en Frits Vloon een bezoek brengen aan de Dorpsraad. 
Tijdens de openbare AB vergadering gaven ze  uitleg over verschillende onderwerpen rondom de ontwikkeling van PARK21. 
 
De volgende onderwerpen kwamen aan bod: Kavelgewijze ontwikkeling, Prioritaire structuur, Lopende projecten, Initiatieven, Agrariërs,Betrokken partijen, Bestemmingsplan en MER, Leisure, Deelgebied 1, Ontwikkeling terrein Van Zanten en als laatste zeker niet onbelangrijk:  Unieke kans voor de bewoners van Nieuw-Vennep.
In dit laatste onderwerp worden bewoners van Nieuw-Vennep met klem gevraagd mee te helpen, mee te denken met de plannen rondom PARK21.  Meer informatie leest u verderop in dit stuk.   
 
Kavelgewijze ontwikkeling
Park21 is ingedeeld in deelgebieden.  Totaal  708 hectare.  Het park is nooit af, en het gebied zal altijd in ontwikkeling zijn.   
 
Afbeelding invoegen
 

Prioritaire structuur
Het Park heeft een prioritaire structuur bestaande uit het Parkhart en Waterbekken        
 
Lopende projecten
Momenteel is het projectteam bezig met Deelgebied 1, kavel ‘Achter van Zanten’  , kavel achter kleine Vennep en de Parklanden.
 Afbeelding invoegen
 

 Initiatieven
Momenteel zijn er zo’n 130 initiatieven bekend om de deelgebieden te ontwikkelen. Gesprekken met initiatiefnemers zijn gaande. Niet alle initiatieven zijn haalbaar of het ontbreektgewoon aan goed businessplan.  
 
Veel initiatieven wordt met betrokken partijen overwogen. 
 
Agrariërs
Individuele gesprekken vinden nu plaats met verschillende agrariërs in verschillende deelgebiedenGesproken wordt over  waterbeheer,  kavelruil binnen de Haarlemmermeer, transitie van boerenbedrijf en eventueel verkoop van grond. 
 
Betrokken Partijen
Naast natuurlijk de Agrariërs gaf het projectteam  aan uitvoerig met de verschillende partijen te overleggen: Grondeigenaren, MRA (https://www.metropoolregioamsterdam.nl/)   Omliggende gemeenten, Hoogheemraadschap, Provincie, Wijk- en dorpsraden, klankbordgroepen Haarlemmermeer. Bestemmingsplan en MER
Het MER/ Bestemmingsplan wordt per thema een werkgroep opgericht en er vind overleg plaats met LTO Haarlemmermeer. 
 
Leisure
Bedoeling is om Amsterdam enigszins te ontlasten van Toerisme. Daarom wordt een deel  van Park 21 ingericht als evenementen gebied.  Hetzij festivals en anderzijds Toeristische attracties zoalsFlora en Fauna tentoonstellingen (Bloembollen of promotie Agrarische producten.  Meer kunt u lezen op http://hollandworld.nl/   Deelgebied 1
Inmiddels zijn er vergevorderde plannen om een parkeerplaats aan te leggen in de buurt van de speelplaats, moestuinPARK21 en het klimparkPARK21. De rest van de polderkamer wordt mogelijk een collectieve voedseltuin. 
 
De Dorpsraad maar zeker ook de bewoners van Nieuw-Vennep wordt gevraagd hierover mee te denken.
 
Ontwikkeling terrein Van Zanten
Verschillende ideeën passeren de revue wanneer het gaat om de inrichting van 5 hectare openbaar ingerichte parklaag achter de Van Zanten.  Zo wordt er gesproken over een compensatiebos, verleggen/ herinrichten van het fietspad. Een algemene parkeerplaats voor PARK21, aansluiting op de noordelijke randweg en recreatieve routes die aansluiten op de toekomstige ontwikkeling van PARK21.  Daarnaast zijn er plannen voor een tijdelijk elektrische motorcross , voedseltuin/bos en verplaatsing scouting Kagiwepi uit Nieuw-Vennep.Voor het onderwerp voedseltuin vraagt het projectteam nadrukkelijk om hulp van/ participatie met mensen uit met name Nieuw-Vennep.
 
Afbeelding invoegen
 
 Participatie
Participatie bewoners Nieuw-Vennep . UNIEKE KANS: DENK MEE MET PARK21 !
Unieke kans voor de bewoners van Nieuw-Vennep om mee te denken over de verschillende initiatieven.  
Zo zijn ideeën geopperd voor bijvoorbeeld een speelplek, picknickplek, blote voetenpad, bloemenweide, ringsloten en wandelpaden  (ook voor minder validen)
Ook hier weer het nadrukkelijke verzoek om mee te denken! Er zijn verschillende mogelijkheden voor bewoners van Nieuw-Vennep om mee te denken, te participeren zoals dat zo mooi heet,  met PARK21. 
 
Belangstellenden kunnen zich melden bij:
 
T.van.Toorn@haarlemmermeer.nl Tessel van Toorn, projectmanager Nieuwe Kom en PARK21 
Of
 eva.reichardt@haarlemmermeer.nl  Eva Reichardt   Projectsecretaresse 
 
Klankbordgroep PARK21 
Behandelen van  themasessies vanuit MER bestemmingsplan.Gebruikersgroep PARK21 
Nadenken over verschillende onderwerpen genoemd in dit stuk waaronder de collectieve voedseltuin en het van de grond krijgen van Maatschappelijke initiatieven.Zeker belangrijk ook is meedenken over de Groen en recreatiestrook rondom Nieuw-Vennep.  
Waarom ? 
Er zijn verschillende gebieden rondom Nieuw-Vennep zogenaamde zoekgebiedenwaar al dan niet in de toekomst gebouwd gaat worden. Des te belangrijker is het voor de bewoners van Nieuw-Vennep zich in te blijven zetten voor de belangrijk groen en recreatiegebieden !   
 
 
Afbeelding invoegen
Al met al een zeer geslaagde avond voor de Dorpsraad en voor de bewoners van Nieuw-Vennep. 
Het Park21 is volop in ontwikkeling en heeft uw hulp nodig! 
Meld u aan en denk mee om de gebieden rondom Nieuw-Vennep een mooie GROENE bestemming te geven !