Commissie Jeugd Veiligheid Cultuur (JVC)
 
Leden: Corrie van Bremen secretaris , Piet Kwak (voorzitter)  Louise van Zandvoort , Bastiaan van Aalst en Ben Haspels.   
 
Doelstelling
De doelstelling van de commissie is om op proactieve basis  binnen de doelstellingen van de dorpsraad passende bijdragen te leveren aan een veilige en leefbare woon- en recreatieomgeving. 
 
Waar houdt de commissie zich mee bezig?
De bijdrage van de commissie heeft betrekking op de gebieden Jeugd, Veiligheid, Welzijn en Cultuur.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van overlegstructuren met:
  • gebiedsmanagement Nieuw-Vennep,
  • politie,
  • Maatvast,
  • Meerwaarde,
  • C punt,
  • maatschappelijke organisaties of van samenwerkingsverbanden met vrijwilligersorganisatie op sociaal en maatschappelijk-cultureel gebied..
Voor een juiste oordeelsvorming en adviserende besluitvorming is proactieve participatie cruciaal. Dit is alleen mogelijk door een positieve opstelling van de gemeente middels vroegtijdige informatieverstrekking en een transparante communicatie.
Kortom: Participatie 2.0. De commissie komt regulier 6 keer per jaar bijeen of vaker indien onderwerpen dat noodzakelijk maken. 
 
Jeugd 
Doelstelling van de commissie is het leveren van een bijdrage aan een goed leef- en recreatieklimaat voor de Vennepse jeugd.
De inzet is gericht op regelmatig overleg en versterking van de overlegstructuren met partners uit het veld (o.a. politie, gebiedsmanagement, Meerwaarde, overleggroep jeugdoverlast Haarlemmermeer-Zuid, Jongerenwerkers, sociale makelaars).  
Herstel en intensivering van de contacten met externe partijen als Meerwaarde, Maatvast, Menes, Pier-K, Koepelcommissie en jongerencentrum de Stip genieten prioriteit. Evenzeer van belang vinden wij de inzet op overleg met de gemeente inzake participatie en betrokkenheid vanuit de Dorpsraad ten aanzien van het Jeugdbeleid. 
Gestreefd wordt naar 2 à 3 keer per jaar overleg met externe partijen in de verwachting dat hierdoor discipline-overstijgende activiteiten ontplooid kunnen worden.
Daarbij behoort ook onderlinge communicatiebevordering en het aanjagen van een gezamenlijke aanpak.        
Het begrip participatie meer inhoud geven door in overleg te treden met de gemeente inzake jeugdbeleid. 
 
Veiligheid en Handhaving
Nieuw-Vennep moet de veiligste plek van de Haarlemmermeer worden en blijven.
Om dit te bereiken willen we hier proactief over meedenken en aan meewerken. Belangrijk hierbij is de informatie uit gemeentelijke, lokale, regionale en nationale bronnen op veiligheidsgebied. 
 
Cultuur
  • Het stimuleren en evalueren van de activiteiten van de welzijnsorganisaties in Nieuw-Vennep, door overleg met en deelname aan organisaties die zich inzetten voor cultuur, recreatie, sociaal welzijn en historie.
  • Het participeren in alle plannen van de gemeente Haarlemmermeer op het gebied van welzijn, cultuur, recreatie en historie.
update 27 februari 2023