Commissie Groen en Grijs
 
De onderwerpen die we in de commissie Groen en Grijs behandelen komen van verschillende kanten:·        
 • Dit kan zijn i.v.m. de gemeente die plannen heeft om iets te ontwikkelen,       
 • Bewoners die aandacht vragen voor een kwestie,      
 • Onderwerpen die we zelf naar voren brengen,      
 • Wij vergaderen 1 maal per maand.   
 • De tekstaanpassingen van het jaar 2020 hebben aangegeven in het groen.
Leden van Groen en Grijs 
Louise van Zandvoort, Mart van Staveren, Frans Engelander, Willemijn van Klingeren.  Ben Haspels, Lyda Rodenhuis, Peter Bootsman voorzitter.

   Groen als aandachtsgebied:

    De zaken die nu spelen om ons dorp "groen” te houden zijn:      
    
   Verder invulling geven aan biodiversiteit zover mogelijk in ons dorp. In 2018 is daar verder door de gemeente invulling aan gegeven. In juli 2019 is de groenrenovatie van de Noordrand daar bij gekomen. Klik hier voor de geplande uitvoering.  
      Afbeelding invoegen
    Voorts houden we de vinger aan de pols:
    • De boomrooilijst die ons in voor- en najaar wordt gegeven na te lopen en eventueel in overleg anders aan te pakken, 
    • Elk jaar wordt er een schouw georganiseerd door de "groen-ambtenaar” van de gemeente met onze commissie en worden er " pijnpunten” bezocht en genoteerd.      
    • PARK 21 heeft onze aandacht, we hebben veel vragen over wat er aan "groen” komt.   Venneperhout is opgeknapt, we blijven alert, want we vinden dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, ook al is het Venneperhout inmiddels van Staatsbosbeheer, 
    • We zijn betrokken bij de overleggen met gemeente t.a.v. het groen in de Nieuwe Kom
    • Wandelgebied Meerbos Zwaanshoek, blijft onder onze aandacht, zeker nu de 380Kv wordt opgeleverd 

     Grijs als aandachtsgebied:  
     
    Grijs houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op:
    Ruimtelijke Ordening, zoals bestemmingsplannen of de ontwikkeling van de dorpskern.
    Aanpassingen aan de weg, fiets- en voetpaden of onveilige verkeerssituaties blijven onze aandacht vragen. 

    Zaken die nu spelen rond Grijs:
    • Afwikkeling bouw rotonde Oosterdreef /Venneperweg (medio juni 2020).
    • Ontwikkeling Nieuwe Kom. Door gezamenlijke actie met de winkeliersvereniging heeft de gemeenteraad gereageerd en unaniem hebben alle partijen de de motie "Vreemd" aangenomen. In eerste kwartaal van 2020 moet er meer informatie komen.
    • Ontwikkeling Pioneer/ van Groningen en voormalige drukkerij Argo,(verwacht 1e kwartaal 2020)
    • Opgebrachte punten uit rapporten Dorpsraad komt naar je toe,
    • Kiss & Ride bij station, blijft een gevaarlijke situatie. We worden door de gemeente uitgenodigd om de begin 2020 de gebiedsschouw bij te wonen.
    • Onderzoek veiligheid rotondes in Nieuw-Vennep, (Begin 2020 gaan we samen met een deskundige langs alle rotondes)
    • Project Nieuw-Vennep-West, Begin 2020 zal een start gemaakt worden met een overleggroep.
    • Vragen van bewoners 

      Afbeelding invoegen
    Overlegpartners
    Voor de meeste onderwerpen geldt dat de gemeente erbij betrokken is.
    Ons directe contact met de gemeente is via de gebiedsmanager die werkzaam is in het Servicecentrum Nieuw-Vennep. 
    Dit uit zich in informeel contact en periodiek overleg. (Gebieds Team Overleg 1 maal per 2 maanden) 
    Uitgangspunt voor de commissie is om zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen of knelpunten op het gebied van Groen en Grijs door in samenwerking met de betrokken partijen te komen tot goede besluiten.
    Op die manier proberen we de belangen van ons dorp en zijn bewoners zo goed mogelijk te behartigen.                     
     
    Externe contacten:
    Onze commissie is vertegenwoordigd in de volgende werkgroep:
    • Park 21, er is regelmatig overleg i.v.m. de ontwikkeling en invulling van de volgende te ontwikkelen delen van het Park. Het wachten is op college van B&W die naar verwacht in begin 2020 met een visie komt.
    Luchtvaart 
    Inmiddels heeft de ORS (Omgevings Raad Schiphol) de z.g.n. Alderstafel vervangen.
    Deze ORS bestaat (o.a.) uit vertegenwoordigers van de burgerij, gekozen op basis van de baanindeling. Alle (5) start- en landingsbanen hebben 2 Clustervertegenwoordigers, n.l. één voor het z.g.n. Binnengebied (58 db(A) contour) en één voor het Buitengebied, totaal dus 10 personen.
    Ons lid Peter Bootsman vertegenwoordigt ons in KCO (KaagbaanClusterOverleg) en is daarmee onze verbindingsman met de ORS-vertegenwoordigers.  In 2020 zullen nieuwe verkiezingen voor de ORS worden gehouden.

    Meer informatie over wat de bewoners gezamenlijk voor standpunt innemen vindt u op de website Bewoners Omgeving Schiphol.
    Welke mening wij als dorpsraad hebben over de groei van Schiphol kunt u op onze Schiphol pagina lezen.                         
    De afgevaardigden vanuit wijkraad Getsewoud en Linquenda zijn gestopt met luchtvaart.

    Wij staan altijd open voor vragen van bewoners in héél Nieuw-Vennep.  Mailadres: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl

     
     aangepast 8 januari 2020