Commissie Groen en Grijs
 
De onderwerpen die we in de commissie Groen en Grijs behandelen komen van verschillende kanten:·        
 • Dit kan zijn i.v.m. de gemeente die plannen heeft om iets te ontwikkelen,       
 • Bewoners die aandacht vragen voor een kwestie,      
 • Onderwerpen die we zelf naar voren brengen,      
 • Wij vergaderen 1 maal per maand.   
 • De tekst aanpassingen van het jaar 2023 hebben aangegeven in het groen.
Leden van Groen en Grijs 
Frans Engelander, Willemijn van Klingeren, Han Warning, Ben Haspels, Tessa Bouterse, Lyda Rodenhuis, Cees Keur , voorzitter per 1--1 -24 vacature 

Groen als aandachtsgebied:

 De zaken die nu spelen om ons dorp "groen” te houden zijn:      
 
Verder invulling geven aan biodiversiteit zover dat mogelijk is in ons dorp. Dat blijft onder onze aandacht en samen met NMCX zullen we daar ook in 2023 aandacht voor vragen. 
  Afbeelding invoegen
Voorts houden we de vinger aan de pols:
 • De boomrooilijst die ons in het voor- en najaar wordt gegeven lopen we na en geven onze reactie als we onterechte aanmeldingen zien, 
 • Elk jaar wordt er een schouw georganiseerd door de "groen-ambtenaar” van de gemeente met onze commissie en worden er " pijnpunten” bezocht en genoteerd.      
 • PARK 21. Het college van B&W heeft op dinsdag 17 januari ingestemd met het bestemmingsplan, het milieueffectrapport en de beeldkwaliteitsplannen voor PARK21. De gemeenteraad  heeft in juni hiermee ingestemd.
 • Venneperhout is opgeknapt, we blijven alert, want we vinden dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, ook al is het Venneperhout inmiddels van Staatsbosbeheer, lees ook over de essenziekte en wat er aan gaat gebeuren
 • De Vliegerweide oplevering heeft door het weer vertraging opgelopen. Verwacht wordt dat half oktober de werkzaamheden zoals heesters planten voortgezet kan worden. Ook de drainage zal verder aangepakt worden net zoals op sommige plekken het verhogen van het schelpenpad.
 • We zijn betrokken bij de overleggen met gemeente t.a.v. het groen in de Nieuwe Kom. De eerste contouren van de vergroening Harmonieplein en tegenoverliggend braakstuk terrein is al zichtbaar. 
 • Opknappen van Herfstpark in Getsewoud , dit park zal in zijn geheel gerenoveerd moeten worden, er is overleg met bewoners geweest en het wachten is op de goedkeuring voor de investering, daarna kan de een aanbestedingsprocedure van start gaan. Verwacht  begin 2024 .

 Grijs als aandachtsgebied:  
 
Grijs houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op:
Ruimtelijke Ordening, zoals bestemmingsplannen of de ontwikkeling van de dorpskern.
Aanpassingen aan de weg, fiets- en voetpaden of onveilige verkeerssituaties blijven onze aandacht vragen. 

Zaken die nu spelen rond Grijs:
 • Ontwikkeling Nieuwe Kom. Eind december is er een akkoord tot stand gekomen tussen de gemeente en Wilma Wonen en Green Real Estate  voor een overeenkomst voor de bouw van  Mercator zoals zij het noemen. 
 •  Voor het Marktgebouw was er al eerder een overeenkomst gesloten met de gemeente
 • Ontwikkeling  Bols/Pionier (regelmatig is er klankbordoverleg met o.a. bewoners en andere belanghebbenden en uiteraard ook de dorpsraad.
 • Project Nieuw-Vennep-West, (klankbordgroep is in 2021 van start gegaan)
 • Verkeers Structuur Plan (we hebben onze zienswijze gezamenlijk met de OVHZ en Biz centrum eind 2022 ingediend. Dit is in maart in de gemeenteraad besproken.
  We hebben een boekje gemaakt om verkeerssituaties  zichtbaar te maken.
 • aan de hand van onze gezamenlijke inbreng worden er drie deelonderzoeken gedaan die in het VSP totaalplan worden opgenomen. Onderzoeken zullen naar verwacht half 2024 gereed zijn.
 • Participatie klankbordgroep waterplan Welgelegen, eind januari is er een bewoners bijeenkomst gehouden
 • Onze eigen meldingen die we doen via de gemeente app. Meldingen via deze app krijgen vaak voorrang en onze ervaring leert dat zaken ook soms vrij snel worden opgepakt. Zoals fietspaden en stoepen die weer worden opgelapt. 
23 december 2023
  Afbeelding invoegen
Overlegpartners
Voor de meeste onderwerpen geldt dat de gemeente erbij betrokken is.
Ons directe contact met de gemeente is via de gebiedsmanager die werkzaam is in het Servicecentrum Nieuw-Vennep. 
Dit uit zich in informeel contact en periodiek overleg. (Beleid & Ontwikkeling overleg 1 maal per 2 maanden) 
Uitgangspunt voor de commissie is om zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen of knelpunten op het gebied van Groen en Grijs door in samenwerking met de betrokken partijen te komen tot goede besluiten.
Op die manier proberen we de belangen van ons dorp en zijn bewoners zo goed mogelijk te behartigen.                     
 
Externe contacten:
Onze commissie is vertegenwoordigd in de volgende werkgroep:
 • Park 21, er is regelmatig overleg i.v.m. de ontwikkeling en invulling van de volgende te ontwikkelen delen van het Park. zie ook alinea groen
Luchtvaart 
Per juni 2023 is de ORS verdwenen en er zijn verkiezingen gehouden voor de MRS om afgevaardigden te krijgen per cluster van een startbaan. 
Aangezien we, ondanks oproepen via onze nieuwsbrief geen nieuwe luchtvaartvertegenwoordiger konden aantrekken, waren wij als Dorpsraad genoodzaakt om niet deel te nemen aan deze verkiezing. Wij hebben niet menskracht om ons met dit dossier goed bezig te houden. lees meer...

Meer informatie over wat de bewoners gezamenlijk voor standpunt innemen vindt u op de website Bewoners Omgeving Schiphol.
                       

Wij staan altijd open voor vragen van bewoners in héél Nieuw-Vennep.  Mailadres: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl

 
 aangepast 23 december 2023