Commissie Groen en Grijs
 
De onderwerpen die we in de commissie Groen en Grijs behandelen komen van verschillende kanten:·        
 • Dit kan zijn i.v.m. de gemeente die plannen heeft om iets te ontwikkelen,       
 • Bewoners die aandacht vragen voor een kwestie,      
 • Onderwerpen die we zelf naar voren brengen,      
 • Wij vergaderen 1 maal per maand.   
 • De tekstaanpassingen van het jaar 2022 hebben aangegeven in het groen.
Leden van Groen en Grijs 
Mart van Staveren, Frans Engelander, Willemijn van Klingeren, Han Warning, Ben Haspels, Lyda Rodenhuis, Cees Keur ,       Peter Bootsman voorzitter.

Groen als aandachtsgebied:

 De zaken die nu spelen om ons dorp "groen” te houden zijn:      
 
Verder invulling geven aan biodiversiteit zover dat mogelijk is in ons dorp. Dat blijft onder onze aandacht en samen met NMCX zullen we daar ook in 2022 aandacht voor vragen. In juli 2019 is de groenrenovatie van de Noordrand daar bij gekomen. Klik hier voor de uitvoering.  
  Afbeelding invoegen
Voorts houden we de vinger aan de pols:
 • De boomrooilijst die ons in het voor- en najaar wordt gegeven lopen we na en geven onze reactie als we onterechte aanmeldingen zien, 
 • Elk jaar wordt er een schouw georganiseerd door de "groen-ambtenaar” van de gemeente met onze commissie en worden er " pijnpunten” bezocht en genoteerd.      
 • PARK 21 heeft onze aandacht, we hebben veel vragen over wat er aan "groen” komt.   
 • Venneperhout is opgeknapt, we blijven alert, want we vinden dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, ook al is het Venneperhout inmiddels van Staatsbosbeheer. Vele meldingen hebben we sinds covid binnen gekregen over misstanden en wederom hebben we dit bij gebiedsbeheer neergelegd Ook zijn er raadsvragen gesteld, ook hier is SBB bij betrokken. Begin 2022  kwam de gemeente met de mededeling dat ze SBB op diverse punten tijdelijk gaan helpen om het Venneperhout en Meerbos Zwaanhoek wat op te knappen.
 • Vliegerweide is in het eerste kwartaal van 2022 een start gegaan, er worden paden aangelegd en afhankelijk van het weer ook de beplanting voor de zomer. Mocht dat niet lukken dan wordt het najaar 2022
 • We zijn betrokken bij de overleggen met gemeente t.a.v. het groen in de Nieuwe Kom.
 • Opknappen van Herfstpark in Getsewoud , dit park zal in zijn geheel gerenoveerd moeten worden, in 2022 zal daarvoor een aanvraag worden gedaan en die moet door het nieuwe college van B&W goedgekeurd worden.

 Grijs als aandachtsgebied:  
 
Grijs houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op:
Ruimtelijke Ordening, zoals bestemmingsplannen of de ontwikkeling van de dorpskern.
Aanpassingen aan de weg, fiets- en voetpaden of onveilige verkeerssituaties blijven onze aandacht vragen. 

Zaken die nu spelen rond Grijs:
 • Ontwikkeling Nieuwe Kom. Het wachten is nu op Wilma Wonen en Green Real Estate met een concreet centrumplan zoals zij het noemen. 
 • Ontwikkeling Pionier/ van Groningen en voormalige drukkerij Argo,(regelmatig is er klankbord overleg met oa bewoners en andere belanghebbenden en uiteraard ook de dorpsraad.
 • Opgebrachte punten uit rapporten Dorpsraad komt naar je toe,
 • Onderzoek veiligheid rotondes in Nieuw-Vennep, (is uitgevoerd en bebording is begin 2022  gestandaardiseerd )
 • Project Nieuw-Vennep-West, (klankbordgroep is in 2021 van start gegaan)
 • Verkeers Situatie Plan (loopt via gemeente en is al van start gegaan en gaat in 2022 verder gaan)
 • Vragen van bewoners 
 • Participatie klankbordgroep waterplan Welgelegen.
 • Onze eigen meldingen die we doen via de gemeente app. Meldingen via deze app krijgen vaak voorrang en onze ervaring leert dat zaken ook soms vrij snel worden opgepakt. Zoals fietspaden en stoepen die weer worden opgelapt, maar ook zijn in 2021 complete fiets/loop brugdekken vervangen zoals bij Lucas Bolsstraat en Oosterdreef. Ook zijn er reparties uitgevoerd en eindelijk is er een beter uitzicht als je de parkeergarage van de Symfonie uitrijdt.

  Afbeelding invoegen
Overlegpartners
Voor de meeste onderwerpen geldt dat de gemeente erbij betrokken is.
Ons directe contact met de gemeente is via de gebiedsmanager die werkzaam is in het Servicecentrum Nieuw-Vennep. 
Dit uit zich in informeel contact en periodiek overleg. (Beleid & Ontwikkeling overleg 1 maal per 2 maanden) 
Uitgangspunt voor de commissie is om zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen of knelpunten op het gebied van Groen en Grijs door in samenwerking met de betrokken partijen te komen tot goede besluiten.
Op die manier proberen we de belangen van ons dorp en zijn bewoners zo goed mogelijk te behartigen.                     
 
Externe contacten:
Onze commissie is vertegenwoordigd in de volgende werkgroep:
 • Park 21, er is regelmatig overleg i.v.m. de ontwikkeling en invulling van de volgende te ontwikkelen delen van het Park.
 • In 2022 is door het  college van B&W de knoop doorgehakt over de invulling van het park. Begin april 2022 hebben wij een zienswijze ingediend. Lees de zienswijze
Luchtvaart 
Inmiddels heeft de ORS (Omgevings Raad Schiphol) de z.g.n. Alderstafel vervangen.
Deze ORS bestaat (o.a.) uit vertegenwoordigers van de burgerij, gekozen op basis van de baanindeling. Alle (5) start- en landingsbanen hebben 2 Clustervertegenwoordigers, n.l. één voor het z.g.n. Binnengebied (58 db(A) contour) en één voor het Buitengebied, totaal dus 10 personen.
Ons lid Peter Bootsman vertegenwoordigt ons in KCO (KaagbaanClusterOverleg) en is daarmee onze verbindingsman met de ORS-vertegenwoordigers.  In 2022 zal aan de hand van rapport van van Geel de ORS verdwijnen en vervangen worden door de inrichting van een "Maatschappelijke Raad Schiphol voor de continuïteit in de dialoog met de omgeving".
Halverwege  2022 zullen we daar verder over geïnformeerd worden

Meer informatie over wat de bewoners gezamenlijk voor standpunt innemen vindt u op de website Bewoners Omgeving Schiphol.
Welke mening wij als dorpsraad hebben over de groei van Schiphol kunt u op onze Schiphol pagina lezen.                         
De afgevaardigden vanuit wijkraad Getsewoud en Linquenda zijn gestopt met luchtvaart.

Wij staan altijd open voor vragen van bewoners in héél Nieuw-Vennep.  Mailadres: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl

 
 aangepast  11 april 2022