Commissie Groen en Grijs
 
Sinds 27 februari 2017 vergaderen de commissies 'Groen en Uitvoering' en 'Ruimtelijke Ordening & Mobiliteit' (ROM) samen.
Op deze manier zullen de commissies elkaar versterken omdat de werkzaamheden in elkaars verlengde liggen.  Vandaar dat we hebben gekozen voor een nieuwe naam nl. commissie Groen en Grijs.
De onderwerpen die we in de commissie Groen en Grijs behandelen komen van verschillende kanten:·        
 • Dit kan zijn i.v.m. de gemeente die plannen heeft om iets te ontwikkelen,       
 • Bewoners die aandacht vragen voor een kwestie,      
 • Onderwerpen die we zelf naar voren brengen,      
 • Wij vergaderen 1 maal per maand.   
Leden van Groen en Grijs 
Louise van Zandvoort, Mart van Staveren, Frans Engelander, Willemijn van Klingeren.  Ben Haspels, Lyda Rodenhuis, Peter Bootsman voorzitter.

   Groen als aandachtsgebied:

    
   De zaken die nu spelen om ons dorp "groen” te houden zijn:      
    
   Meting biodiversiteit welke in december 2017 is gedaan. In april en mei zal door de gemeente invulling gegeven worden aan de door de commissie aangewezen gebieden zoals:  
      Afbeelding invoegen
    Gebied Zuid Nieuw-Vennep, wandelpark en Oosterdreef :
     • Verlagen van een stuk oever en met de vrijkomende grond een heuveltje maken. 
     • Planten van struikwilgen en bloembollen voor de bijen. 
     • Er wordt meer dood hout en stammen in de begroeiing achterlaten. 
     • Maken van een takkenril. 
    Nieuw-Vennep, Noordrand :
     • Verlagen van een stuk oever en met de vrijkomende grond een heuveltje maken. 
     • Komende jaren gaat de gemeente de structuur van de grond in de Noordrand verbeteren.
     • Daarna kunnen er nieuwe bomen en heesters geplant worden.
    • De boomrooilijst die ons in voor- en najaar wordt gegeven na te lopen en eventueel in overleg anders aan te pakken,       
    • Elk jaar wordt er een schouw georganiseerd door de "groen-ambtenaar” van de gemeente met onze commissie en worden er " pijnpunten” bezocht en genoteerd.      
    • PARK 21 heeft onze aandacht, we hebben veel vragen over wat er aan "groen” komt.    Venneperhout is opgeknapt, we blijven alert, want we vinden dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, ook al is het Venneperhout inmiddels van Staatsbosbeheer, 
    • We zijn betrokken bij de overleggen met gemeente t.a.v. het groen in de Nieuwe Kom
    • Vragen gesteld over wandelgebied Meerbos Zwaansbroek, wat overgenomen is door de fractie van D66
     
    Grijs als aandachtsgebied:  

    Grijs houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op:
    Ruimtelijke Ordening,  zoals bestemmingsplannen of de ontwikkeling van de dorpskern.
    Mobiliteit richt zich op vraagstukken die belangrijk zijn voor onze mobiliteit zoals bijvoorbeeld aanpassingen aan de weg, fiets- en voetpaden of onveilige verkeerssituaties.  
    Zaken die nu spelen rond Grijs:Ontwikkeling rotonde
    • Ontwikkeling rotonde Oosterdreef /Venneperweg,
    • Ontwikkeling Nieuwe Kom,
    • Ontwikkeling Pioneer/ van Groningen en voormalige drukkerij Argo,
    • Opgebrachte punten uit rapporten Dorpsraad komt naar je toe,
    • Kiss & Ride bij station,
    • Onderzoek veiligheid rotondes in Nieuw-Vennep,
    • Project Getsewoud-West,
    • Vragen van bewoners 

      Afbeelding invoegen
    Overlegpartners
    Voor de meeste onderwerpen geldt dat de gemeente erbij betrokken is.
    Ons directe contact met de gemeente is via de gebiedsmanager die werkzaam is in het Servicecentrum Nieuw-Vennep. 
    Dit uit zich in informeel contact en periodiek overleg. 
    Uitgangspunt voor de commissie is om zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen of knelpunten op het gebied van Groen en Grijs door in samenwerking met de betrokken partijen te komen tot goede besluiten.
    Op die manier proberen we de belangen van ons dorp en zijn bewoners zo goed mogelijk te behartigen.                     
     
    Externe contacten:
    Onze commissie is vertegenwoordigd in de volgende werkgroepen:
    • Platform Verkeer: deze groep vergadert (4x per jaar) onder leiding van de Gebiedsmanager Nieuw-Vennep over verkeersaspecten en  -problemen. Hierin zijn ook transport- en landbouworganisaties vertegenwoordigd;  
    • Park 21, er is regelmatig overleg i.v.m. de ontwikkeling en invulling van de volgende te ontwikkelen delen van het Park.   
    Luchtvaart 
    Inmiddels heeft de ORS (Omgevings Raad Schiphol) de z.g.n. Alderstafel vervangen.
    Deze ORS bestaat (o.a.) uit vertegenwoordigers van de burgerij, gekozen op basis van de baanindeling. Alle (5) start- en landingsbanen hebben 2 Clustervertegenwoordigers, n.l. één voor het z.g.n. Binnengebied (58 db(A) contour) en één voor het Buitengebied, totaal dus 10 personen.
    Ons lid Peter Bootsman vertegenwoordigt ons in KCO (KaagbaanClusterOverleg) en is daarmee onze verbindingsman met de ORS-vertegenwoordigers. 

    Meer informatie over wat de bewoners gezamenlijk voor standpunt innemen vindt u op de website Bewoners Omgeving Schiphol.
    Welke mening wij als dorpsraad hebben over de groei van Schiphol kunt u op onze Schiphol pagina lezen.                         
    De afgevaardigden vanuit wijkraad Getsewoud en Linquenda zijn gestopt met luchtvaart.

    Wij staan altijd open voor vragen van bewoners in héél Nieuw-Vennep.  mailadres:  secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl

     
     aangepast 29 mei  2019