Commissie Groen en Grijs
 
De onderwerpen die we in de commissie Groen en Grijs behandelen komen van verschillende kanten:·        
 • Dit kan zijn i.v.m. de gemeente die plannen heeft om iets te ontwikkelen,       
 • Bewoners die aandacht vragen voor een kwestie,      
 • Onderwerpen die we zelf naar voren brengen,      
 • Wij vergaderen 1 maal per maand.   
 • De tekstaanpassingen van het jaar 2023 hebben aangegeven in het groen.
Leden van Groen en Grijs 
Mart van Staveren, Frans Engelander, Willemijn van Klingeren, Han Warning, Ben Haspels, Lyda Rodenhuis, Cees Keur ,       Peter Bootsman voorzitter.

Groen als aandachtsgebied:

 De zaken die nu spelen om ons dorp "groen” te houden zijn:      
 
Verder invulling geven aan biodiversiteit zover dat mogelijk is in ons dorp. Dat blijft onder onze aandacht en samen met NMCX zullen we daar ook in 2023 aandacht voor vragen. 
  Afbeelding invoegen
Voorts houden we de vinger aan de pols:
 • De boomrooilijst die ons in het voor- en najaar wordt gegeven lopen we na en geven onze reactie als we onterechte aanmeldingen zien, 
 • Elk jaar wordt er een schouw georganiseerd door de "groen-ambtenaar” van de gemeente met onze commissie en worden er " pijnpunten” bezocht en genoteerd.      
 • PARK 21. Het college van B&W heeft op dinsdag 17 januari ingestemd met het bestemmingsplan, het milieueffectrapport en de beeldkwaliteitsplannen voor PARK21. De plannen worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover een besluit neemt. Bij de behandeling zullen wij inspreken. 
 • Venneperhout is opgeknapt, we blijven alert, want we vinden dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft, ook al is het Venneperhout inmiddels van Staatsbosbeheer. 
 • De Vliegerweide is bijna gereed, er moeten nog wat bomen  en struiken geplant worden. Bij de gemeente hebben we aandacht gevraagd voor de afvoer van water, iets wat afgelopen maanden erg zorgelijk was.
 • We zijn betrokken bij de overleggen met gemeente t.a.v. het groen in de Nieuwe Kom. De eerste schetsontwerpen voor vergroening Harmonieplien zijn onlangs in januari met ons gedeeld
 • Opknappen van Herfstpark in Getsewoud , dit park zal in zijn geheel gerenoveerd moeten worden, er is overleg met bewoners geweest en het wachten is op de goedkeuring voor de investering, daarna kan de een aanbestedingsprocedure van start gaan. Verwacht eind 2023 begin 2024 .

 Grijs als aandachtsgebied:  
 
Grijs houdt zich bezig met onderwerpen die betrekking hebben op:
Ruimtelijke Ordening, zoals bestemmingsplannen of de ontwikkeling van de dorpskern.
Aanpassingen aan de weg, fiets- en voetpaden of onveilige verkeerssituaties blijven onze aandacht vragen. 

Zaken die nu spelen rond Grijs:
 • Ontwikkeling Nieuwe Kom. Het wachten is nu op Wilma Wonen en Green Real Estate met de vergunningen rond Mercator zoals zij het noemen. 
 • Ontwikkeling Pionier/ van Groningen (regelmatig is er klankbord overleg met oa bewoners en andere belanghebbenden en uiteraard ook de dorpsraad.
 • Project Nieuw-Vennep-West, (klankbordgroep is in 2021 van start gegaan)
 • Verkeers Structuur Plan (we hebben onze zienswijze gezamenlijk met de OVHZ en Biz centrum eind 2022 ingediend. In Q1 2023 zal het in de gemeenteraad besproken worden. tevens hebben we een boekje gemaakt om verkeerssituaties  zichtbaar te maken
 • Participatie klankbordgroep waterplan Welgelegen, eind januari is er een bewoners bijeenkomst gehouden
 • Onze eigen meldingen die we doen via de gemeente app. Meldingen via deze app krijgen vaak voorrang en onze ervaring leert dat zaken ook soms vrij snel worden opgepakt. Zoals fietspaden en stoepen die weer worden opgelapt. 
1 februari 2023
  Afbeelding invoegen
Overlegpartners
Voor de meeste onderwerpen geldt dat de gemeente erbij betrokken is.
Ons directe contact met de gemeente is via de gebiedsmanager die werkzaam is in het Servicecentrum Nieuw-Vennep. 
Dit uit zich in informeel contact en periodiek overleg. (Beleid & Ontwikkeling overleg 1 maal per 2 maanden) 
Uitgangspunt voor de commissie is om zo vroeg mogelijk betrokken te zijn bij nieuwe ontwikkelingen of knelpunten op het gebied van Groen en Grijs door in samenwerking met de betrokken partijen te komen tot goede besluiten.
Op die manier proberen we de belangen van ons dorp en zijn bewoners zo goed mogelijk te behartigen.                     
 
Externe contacten:
Onze commissie is vertegenwoordigd in de volgende werkgroep:
 • Park 21, er is regelmatig overleg i.v.m. de ontwikkeling en invulling van de volgende te ontwikkelen delen van het Park. zie ook alinea groen

Luchtvaart 
Inmiddels heeft de ORS (Omgevings Raad Schiphol) de z.g.n. Alderstafel vervangen.
Deze ORS bestaat (o.a.) uit vertegenwoordigers van de burgerij, gekozen op basis van de baanindeling. Alle (5) start- en landingsbanen hebben 2 Clustervertegenwoordigers, n.l. één voor het z.g.n. Binnengebied (58 db(A) contour) en één voor het Buitengebied, totaal dus 10 personen.
Ons lid Peter Bootsman vertegenwoordigt ons in KCO (KaagbaanClusterOverleg) en is daarmee onze verbindingsman met de ORS-vertegenwoordigers.  In 2023 zal aan de hand van rapport van van Geel de ORS verdwijnen en vervangen worden door de inrichting van een "Maatschappelijke Raad Schiphol voor de continuïteit in de dialoog met de omgeving".
Halverwege 2023 zullen we daar verder over geïnformeerd worden

Meer informatie over wat de bewoners gezamenlijk voor standpunt innemen vindt u op de website Bewoners Omgeving Schiphol.
Welke mening wij als dorpsraad hebben over de groei van Schiphol kunt u op onze Schiphol pagina lezen.                         
De afgevaardigden vanuit wijkraad Getsewoud en Linquenda zijn gestopt met luchtvaart.

Wij staan altijd open voor vragen van bewoners in héél Nieuw-Vennep.  Mailadres: secretariaat@dorpsraadnieuwvennep.nl

 
 aangepast  1 februari 2023